شرح دعای سحر12/ باران رحمت

وقتی باران می بارد قطعه ها و قسمتهایی از زمین که فرورفتگی بیشتری دارند از آب باران بهره بیشتری می برند. رحمت خدا مثال باران را دارد هرچه انسان فرو افتاده باشد، برخوردارتر می شود.

عناوین مطالب ستاد بزرگداشت

شرح دعای سحر12/ باران رحمت

شرح دعای سحر12/ باران رحمت

وقتی باران می بارد قطعه ها و قسمتهایی از زمین که فرورفتگی بیشتری دارند از آب باران بهره بیشتری می برند. رحمت خدا مثال باران را دارد هرچه انسان فرو افتاده باشد، برخوردارتر می شود.

شرح دعای سحر11/ اللهم انی اسئلک

شرح دعای سحر11/ اللهم انی اسئلک

ک "من" پایانش شکستن است و آن منی است که بوی داشتن می دهد مانند من سواد دارم و تو نداری یا من سابقه دارم و تو نداری. منی هم داریم که شکستنی نیست بوی نداشتن می دهد زیرا برای اثبات خود و نفی دیگران نیست. امام باقر (ع) در دعای سحر از آغاز تا انتها می فرماید؛ انی، انی، اللهم انی اسئلک ... چون در کنار این من بوی نداشتن می دهد خیلی قدر دارد.

شرح دعای سحر6/ بازتاب نور الهی

شرح دعای سحر6/ بازتاب نور الهی

خدا مثال نور را دارد و همانطور که نور چشمه رنگهاست خدا هم چشمه نور است و به هر اندازه ای هم می توان از این نور فنا نشدنی بهره برد و هر کس متناسب با استعداد قابلیت بازتاب این نور از آن بهره می برد.

شرح دعای سحر5/ فیض نور خدا

شرح دعای سحر5/ فیض نور خدا

روح آزاد از بند نفس و منیت و منقطع به خدا به حکم کل شیی الی اصله می بایست به ملکوت و برتر از آن پرواز کند و با اتصال به حقیقت هستی جاودانه شود که ماعندکم ینفد و ما عندالله باق. و ما زمینیان در بند خاک گرفتار دعوای این خاک و آن خاک و خاک از من یا از تو! تا کی بر سر خاک باهم گل آویزیم؟ مردان خدا آمدند و فریاد بر آوردند تا بشر را از خاک و ستیز بر سر خاک برهانند.

شرح دعاسحر3/ ذکر همراه با عمل

شرح دعاسحر3/ ذکر همراه با عمل

رحمت و رأفت باید در رفتار انسان نمودار باشد زیرا خدا عملکرد انسان را می بیند. باید با عمل از خدا درخواست داشته باشیم.

شرح دعای سحر2/ استجابت دعا

شرح دعای سحر2/ استجابت دعا

اگر کسی می خواهد مورد رحمت الهی قرار بگیرد، باید خود به دیگران و زیردستان رحم کند تا در او استعدادی ایجاد بشود که موجب استجابت دعا شود.

شرح دعای سحر1/ مفتاح دعا

شرح دعای سحر1/ مفتاح دعا

راز و رمز استجابت دعا این است که تنها به زبان گفتار نباشد، بلکه به زبان استعداد باشد.

پیش خوان

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر12/ باران رحمت

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر11/ اللهم انی اسئلک

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر6/ بازتاب نور الهی

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر5/ فیض نور خدا

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعاسحر3/ ذکر همراه با عمل

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر2/ استجابت دعا

پیشنهاد سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر12/ باران رحمت

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر11/ اللهم انی اسئلک

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر6/ بازتاب نور الهی

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر5/ فیض نور خدا

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعاسحر3/ ذکر همراه با عمل

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رنجبر

شرح دعای سحر2/ استجابت دعا