اعضاى تیمهاى فوتبال منتخب تهران، برنده جام قائد اعظم پاکستان و تیمهاى پرسپولیس، شاهین و استقلال صبح روز شانزدهم اسفندماه سال 1360 با حضرت امام در جماران دیدار کردند امام در این دیدار توصیه هایی را خطاب به ورزشکاران بیان داشتند. ایشان همچنین فرمودند: ... من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارها را دوست دارم.... امامخمینی از ورزشکاران خواستند با رفتار خوب و پسندیده خود در کشورهای خارجی الگو و نمونه برای دیگران باشند. متن بیانات امام در ادامه آمده است: بسم اللَّه الرحمن الرحیم من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم احِبُّ الصّالِحینَ وَ لَسْتُ مِنهُم. از خداى تبارک و تعالى خواهانم که شما جوانها را که ذخیره این کشور هستید و مایه امید ملت و اسلام هستید هر چه بیشتر موفق کند که در همه ابعاد انسانى ورزش کنید. یک بعدش این بعدى است که شما متخصص در آن هستید و امید است که بعدهاى دیگرى هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد کند. ورزشکارها همیشه این طور بودند که یک روح سالمى داشتند، از باب اینکه توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند، توجه به یک فعالیت جسمى داشتند که عقل سالم در بدن سالم است. و شما اگر دقت کنید در حال جامعهها و طبقات جامعه مىبینید که آنهایى که در عیش و عشرت مىگذرانند، حقیقتاً عیش و عشرت نیست؛ بدنها افسرده، روحها پژمرده و کسالت سر تا پاى آنها را گرفته است. اگر دو ساعت عشرت مىکنند، بیست و دو ساعت در ناراحتى او هستند. و آنهایى که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمى مىکنند و ورزش روحى، آنها در تمام مدت، اشخاصى هستند که پژمردگى در آنها نیست، افسردگى در آنها نیست و این یک نعمتى است از خداى تبارک و تعالى که خداوند نصیب همه بکند، ان شاء اللَّه. صدور انقلاب با رفتار پسندیده شما نمونه باشید در کشورهاى دیگر که شماها از جمهورى اسلامى هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به جاهاى دیگر به آن معنایى که در مملکت الآن حاصل شده است صادر کنیم و یکى از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که در سایر کشورها مىروید و جمعیتهاى زیادى به تماشاى شما مىآیند، به تماشاى قدرتهاى شما مىآیند. باید طورى بکنید که این جمعیتهاى زیاد را دعوت کنید عملًا به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در کردارتان طورى باشید که نمونه باشد براى جمهورى اسلامى و جمهورى اسلامى با شما به جاهاى دیگر هم ان شاء اللَّه برود. و همه موفق و مؤید باشید و ادامه بدهید به کارتان و همان طورى که آقا خواندند و گفتند، همان طورى که در ورزشکارى دارید قدم برمىدارید، براى ملتتان هم قدم بردارید و این هم براى ملت است، لکن امروز احتیاجات زیادى ملت دارد، پشت جبهه، در خود جبهه و شما بازوان قدرتمند این جامعه هستید. و ما در بین دولتهاى مرتجع و دولتهایى که مردم را مىخواهند چپاول کنند، ما در بین دولتها منزوى هستیم؛ براى اینکه آنها همه بر ضد ما هستند، لکن بین ملتها این طور نیست. ملتها با حقاند، ملتها با چیزهایى هستند که، ارزشهایى هستند که ارزشهاى انسانى است. این دولتها هستند که بسیارى از آنها از این ارزشهاى انسانى هیچ اطلاعى ندارند. شما هم وقتى که آنجاها مىروید با ملتها تماس دارید و ملتها به تماشاى شما مىآیند. همان طورى که عرضه مىدارید ارزشهاى بدنى خودتان را، قدرتهاى بدنى خودتان را و براى ایران ارزش قائل مىشوید و ارزش ایران را به آنها حکایت و نمایش مىدهید، ارزشهاى اخلاقى، ارزشهاى اعمالى، ارزشهاى عقیدتى، اینها هم توسط خود شما ان شاء اللَّه در آنجاها منتشر بشود. و در اینجا هم، و ایران هم که هستید به خدمت این جامعه باشید. جامعه ما احتیاج به جوانها دارد و خدمت جوانها. اسلام امروز احتیاج دارد به اینکه این جوانها که در اینجا هستند و زورمند هستند، قدرتمند هستند و قدرت روحى هم دارند، اینها همه کوشش کنند تا این کشور از شرّ مفسدین نجات پیدا کند. خداوند همه شما را موفق و مؤید و منصور کند و براى ما نگه دارد شما را. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. منبع: صحیفه امام، ج16، ص: 80-82

. انتهای پیام /*