تعداد 1026 مورد یافت شد

عرفان امام خمینی و جهان معاصر

عرفان امام خمینی و جهان معاصر از سطح ‌اندیشی و منفعت‌طلبی و لذّت‌پرستی تا اندیشۀ تسامح و آزادی نامعقول در عرصه سیاست و روابط اجتماعی و یا به اندیشۀ ... تجربه و واقعیت، هم به اقتدار جامعه اعتقاد دارد و هم به آزادی معقول فرد و خلاصه در هر سه ساحت هستی‌شناسی و ... دکارتی» و تفکّر تجربی و اومانیستی در «بیکن» مسئله آزادی بشر بشدّت مطرح می‌‌‌‏شود ابتدا در ساحت تفکّر و بعد در ... و بیکن یک سلسله انقلابات عظیم اجتماعی و سیاسی برای تحقّق آزادی سیاسی و اخلاقی بدنبال انقلاب صنعتی و علمی سراسر قارۀ ... می‌‌‌‏گیرد. تا سرانجام به صدور اعلامیۀ حقوق بشر و امکان آزادی‌‌‌‏های کامل اخلاقی و فکری در قرون 18 و 19 منتهی ...

انقلاب اسلامی و سیاست گذاری های آمریکا در ایران

انقلاب اسلامی و سیاستگذاری های شامل یک تحول بزرگ اجتماعی و اقتصادی و درعین حال اعطای آزادی های محدود سیاسی می شد تا ایران را تبدیل به یک پایگاه ... به تصویب برسد. با این کار اقدام مترقیانه ای در زمینۀ تقویت آزادی در جهان به عمل آمده است». (همان - 11 بهمن) پس از ... بر ادامۀ سیاست اصلاحات اقتصادی تصمیم داشت در ایران نوعی از آزادی های سیاسی را با فعالیت گروه های مطمئن شروع کند. ... کرد که موجب شد دولتش از بنیان سست گردد. تأسیس «نهضت آزادی ایران» در همین سال که امینی زمام امور را در دست گرفت ... جبهه با استفاده از فضای باز ایجاد شده، گروهی به نام «نهضت آزادی ایران» را مستقل از ملّیون تأسیس کردند. اعضای این حزب و ...

عوامل، شاخصه ها و آسیب های انقلاب اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری

عوامل، شاخصه ها و آسیب های انق دسته است. گاهی مادی و طبقاتی است گاهی عوامل انسانی مانند آزادی خواهی و گاهی هم عوامل اعتقادی. ایشان در توضیح عوامل ... است، همه و همه در متن تعلیمات اسلامی وجود دارد. وی از آزادی و عدالت نام می برد که در متن تعلیمات اسلامی موجود ... از مرز عدالت خارج شوند. (همان، ص97ـ 98) 2ـ بی اعتنایی به آزادی های واقعی شهید مطهری مسأله آزادی عقیده را یکی از ... 98) 2ـ بی اعتنایی به آزادی های واقعی شهید مطهری مسأله آزادی عقیده را یکی از صفحات درخشان تاریخ اسلام می داند که ... از گرفتن حکومت ها توسط مسلمین به ملت های دیگر داده شد. این آزادی عقیده و تسامح و تساهل با عقاید ملل دیگر، یکی از عللی ...

نقش زنان در دفاع از مملکت و انقلاب اسلامی از دیدگاه و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی(ره)

نقش زنان در دفاع از مملکت و ان حکومت طاغوت، زن را به فساد و تباهی می کشانیدند به بهانۀ آزادی از وجود او سوءاستفاده می کردند، رنج می برد. امام ... و با او درگیر می شدند و مبارزه می کردند. امام می فرماید: آزادی زن در منطق شاه یعنی به انحطاط کشانیدن زن از مقام ... زن از مقام انسانی او و درحد یک وسیله با او رفتار کردن؛ آزادی زن در منطق شاه یعنی پر کردن زندانها از زنان ایرانی که ... کردند. و به گفتۀ امام(ره) «زنان همدوش مردان به پا خاستند و آزادی و استقلال خود را تقاضا کردند و شاه را محکوم نمودند و ... آزادۀ ما به دست عمّال شاه کشته شدند. این است درک شاه از آزادی زنان و تمدن بزرگ!»[3] انقلاب را زنان و مردان ...

دیدگاههای امام خمینی در حوزه سیاست خارجی

دیدگاههای امام خمینی در حوزه س رفتار سیاسی حضرت امام (ره) در برانگیخته شدن حس قیام و آزادی خواهی ملل مسلمان در گوشه و کنار جهان خاصه خاورمیانه و ... غیره را در بین کشورها ایجاد نمود و بعد به بهانه دمکراسی و آزادی و یا مبارزه با تروریزم و در واقع برای تصاحب ثروت ملل و ... حضرت امام در جهت ظلم ستیزی و حمایت از مظلومین، تلاش برای آزادی قدس شریف از دست اشغال گران صهیونیستی را وظیفه همه ... آغاز یک انقلاب عظیم انسان هاست که برای کسب فضائل انسانی و آزادی حقیقی قیام می کنند. در پایان مراسم، با توجه به مسابقه ... همایش بنرهایی مزین به سخنان حضرت امام در باب استقلال و آزادی و مبارزه با استکبار نصب شده بود. در انتهای برنامه نیز ...

اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندیشه های امام خمینی(ره)

اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندی انجام رساندند، ذکر نمایم واز آنان که پرچمدا مبارزه در راه آزادی انسان و رهایی سرزمینها بودند، یادی به میان آورم. ... جلّ و علا، نمی تواند اجر و پاداش شهیدانی را که در راه آزادی وطن به لقاءالله پیوستند، محاسبه کند. من تنها می توانم ... اسلامی دریافته اند که این انقلاب در عین حال که شعار های آزادی و عدالت و برابری موجود در دیگر انقلابها را در خود ... دیگر با برخورداری از پیام روحانی و حفظ اعتقادات و ارزشهای آزادیخواهانۀ فردی، آن را در راستای آزادی اجتماعی جهت دهی ... حفظ اعتقادات و ارزشهای آزادیخواهانۀ فردی، آن را در راستای آزادی اجتماعی جهت دهی نموده و معیارهای انقلاب اسلامی در عرصۀ ...

دو مقاله از آکادمی مطالعات ایرانی لندن: امام خمینی، فلسفه اسلامی و نگرش عقلی

دو مقاله از آکادمی مطالعات ایر دین است. بسیاری از مواد قانون اساسی در مورد دفاع از حریم آزادی، حقوق زنان، تفکیک قوا، الزام حکومت به پاسخ گویی به ... کشور ما را ندارد.“ امام ارزش حیات اجتماعی را به دو اصل آزادی و استقلال می دانستند و این دو اصل را حقوق اولیه بشر می ... اصل را حقوق اولیه بشر می خواندند. امام پس از مفروض دانستن آزادی و استقلال به عنوان حق مسلم اجتماعات بشری در فرم ”کشور ... – ملت“ اعلام کردند که سیاست دولت اسلامی حفظ استقلال، آزادی ملت، دولت، کشور و احترام متقابل است. امام تأکید ... غیرقابل تغییر این است که سیاست خارجی ما باید بر مبنای حفظ آزادی و استقلال کشور و همچنین حفظ مصالح و منافع ملت ایران ...

آفت ویرانگر کشور

آفت ویرانگر کشور 11 / 11 / 9 کرد و آن را در تعالیم اسلام یافت. یادگار امام عنصر دوم را آزادی عنوان کرد و اظهار داشت: در اسلام کرامت انسان، در آزادی ... را آزادی عنوان کرد و اظهار داشت: در اسلام کرامت انسان، در آزادی او است. به فرموده علی (ع)، خدواند انسان را آزاد ... (ع)، خدواند انسان را آزاد آفریده و نباید بنده دیگری باشد. آزادی به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر اسلامی، در شعار ... به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر اسلامی، در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تحقق یافته است. سیدحسن خمینی، عنصر ... بود. مردم در پیشانی امام، دینی را دیدند که رفاه و پیشرفت و آزادی و استقلال اساس آن بود. نگاهی به شعارهای آن روز به ...

نقش تحول فرهنگی در پیشرفت کشور

نقش تحول فرهنگی در پیشرفت کشور دفاع از اسلام و کیان اسلام بود. آنها به دفاع از عقاید و آزادی و استقلالی پرداختند که در انقلاب به دست آورده بودند، ... خفای مردم است. همان طور که کسی نباید در ملاء عام، برخلاف آزادی دیگران عمل کند حق ندارد در خانه شخصی خود نیز برخلاف ... مسأله حجاب و برداشتن چادر و روسری از سر زنان کشور، به نام آزادی زنان بود که به این وسیله یک فحشا همگانی و علنی را در ... را در جامعه از بین بردند. گروهی از زنان نیز گول ظاهر شعار آزادی زنان را خوردند و خود به کشف حجاب مبادرت کردند و نتیجه ... با آن مخالفت می کنیم. یک نکته که لازم است به آن اشاره کنم آزادی بیان و اشاعه و فحشاست. به نظر ما، در عین اینکه آزادی ...

اسلام، زن، فمینیسم به قرائت امام خمینی(س)

اسلام، زن، فمینیسم به قرائت ام تنها سه محور عمده فمینیسم، یعنی «پدر سالاری»، «مساوات» و «آزادی» را از دیدگاه امام خمینی(س) بررسی می کند، در عین حال ... عبارت اند از: رهیافت انتقادی، رهیافت مساوات، رهیافت آزادی، رهیافت پیشوایی، رهیافت مادری و تهذیب و تعلیم و ... به وسیله ای که رابطه قدرتی را تغییر دهد، و مساوات و آزادی را تضمین نماید می پردازند؛ و آن روش «مادر ستیزی» است و ... مادون فرمانپذیر و عقب مانده است، از عرصۀ تاریخ حذف کند و آزادی و مساوات را از بیغوله های تاریخ پدر سالاری، شکوفا سازد ... می کند، و شگفتا که آن حضرت به مقولات پدرسالاری، مساوات و آزادی که از محورهای اصلی بحثهای فمینیستی است و همچنین به ...

صفحه 7 از 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >