تعداد 437 مورد یافت شد

تأثیر عوامل بین المللی در شکست تلاش برای مهار انقلاب اسلامی

تأثیر عوامل بین المللی در شکست دریافت کمکهای هنگفت از ایالات متحده و توسعه روابط نزدیک با اتحاد شوروی همسایه قدرتمند شمالی خود و در واقع شرایط مطلوب ... کمک های هنگفت از ایالات متحده و توسعه روابط نزدیک با اتحاد شوروی همسایه قدرتمند شمالی خود و در واقع شرایط مطلوب ... یافتن تنش میان دو رهبر اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری، اتحاد شوروی و ایالات متحده، جایگاه ایران در این چهارچوب از ... چهارچوب از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. همجواری ایران با اتحاد شوروی سبب شدت یافتن اهمیت استراتژی ایران برای غرب و ... شاه به آمریکا گردید.2 ایران کمربند امنیتی آمریکا به دور اتحاد شوروی و تحکیم سرنفوذ (Containment) علیه آن نقش قابل ...

آذرخشی در ظلمت

آذرخشی در ظلمت دکتر نعمت الله رحمت الله علیه برای آقای میخائیل گورباچف صدر هئیت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی هفتاد سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر شوروی ... هیچگاه اصل آن مورد اختلاف نبود. بنابراین تشکیل رسمی کشور اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب اکتبر سرآغازی بود برای ایجاد ... چنین هدف بزرگی نیازمند هزینه های بسیار سنگین بود و البته اتحاد جماهیر شوروی خود را متعهد به آن می دانست. بر اساس ... آماری که توسط آقای ادوارد شوارد نادزه آخرین وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 ارائه شد این کشور در طی ... جهت هزینه کرده بود. این امر در صورت صحت، بمعنای آن است که اتحاد شوروی بطور متوسط سالانه حدود 20 میلیارد دلار هزینه ...

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر اوضاع سیاسی ـ عقیدتی فدراسیون روسیه (سالهای 90)

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر او اندازه کافی آشنایی با انقلاب اسلامی وجود ندارد. در دوران اتحاد شوروی این امر دلایل مشخص عقیدتی و ایدئولوژیک داشت. چه ... می تواند سرمشقی برای ملل تحت ستم باشد. تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی این کشور فشارهای جهان غرب را تعدیل می کرد و به ... آمریکا و سیاست بین الملل عرض اندام می نمود. اما با انحلال اتحاد شوروی، امپریالیسم بین المللی بشدت تقویت گردید و ... ایران را به دلیل نقض حقوق بشر ... افزایش دهد. بر همین اساس اتحاد محافل فکری دو کشور ضروری است و استفاده از تجربه فراوان ... کبیر اسلامی ایران به اندازه کافی آشنا نیستند. در دوران اتحاد شوروی این امر دلایل معین عقیدتی و سیاسی داشت. این ...

نظر علامه شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره) دربارۀ مسئلۀ وجود ذهنی

نظر علامه شهید آیت الله سید مص وسعت اطلاع در مباحث فلسفی و تعیین مبانی صحیح در مباحث علم، اتحاد عاقل و معقول، مثل افلاطونی، حقیقت و مراتب نفس، حقیقت ... و همراه علم در نفس انسان ماهیت معقول متحقق می شود و یک نوع اتحاد میان آن ماهیت و علم برقرار است. مثال چنین اتحادی میان ... و یک نوع اتحاد میان آن ماهیت و علم برقرار است. مثال چنین اتحادی میان علم و ماهیت معقول مثل موجودات خارجی و مفاهیمی ... سیاه و دیگر خصوصیات سنگ موجود می شود. این مفاهیم یک نوع اتحادی با سنگ در خارج دارند و در عین حال آنچه در خارج متحقق ... نمی دهد و در کتاب الشواهد الربوبیة از این نظریه به نظریه اتحاد با مثل افلاطونی عدول کرده است. صدر المتالهین با توجه ...

جاوید قربان اوغلی: پیش بینی امام در نامه گورباچف رویکردی استراتژیک داشت

جاوید قربان اوغلی: پیش بینی ام ویژه حضرت امام به میخائیل گورباچف،تسلیم صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گردید. گورباچف با گذشت حدود دو ... گذشت حدود دو ماه از دریافت نامه امام خمینی وزیر خارجه وقت اتحاد جماهیر شوروی را با پیامی عازم تهران کرد. آقای ادوارد ... و در فاصله ای کمتر از سه سال از نگارش نامه امام به گورباچف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بطور رسمی از هم پاشیده شد و ... پاشیده شد و فدراسیون جدید روسیه با جدا شدن جمهوری های جدید اتحاد جماهیر شوروی رسما به عنوان یک کشور مستقل پا به عرصه ... امام به گورباچف باتوجه به رویدادهایی که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان ایدئولوژی مارکسیسم در مناسبات ...

معنای زندگی امام

معنای زندگی امام (مصاحبه با بلکه کل بشریت را تحت تأثیر خود قرار داد. حضور: در باره اتحاد مسلمانان با توجه به دیدگاه امام خمینی و وضعیت فعلی ... خمینی و وضعیت فعلی اقتصاد جهان چه نظری دارید؟ شکسپیر: اتحاد مسلمانان مسأله ای است که مسلمانها همواره از خود می ... وضوح در این مورد سخن گفته است. او قائل بود مسلمانها باید اتحاد خود را حفظ کنند. به نظر من آنها باید در امور اقتصادی و ... قوی باشند که چیزی وحدت آنها را خدشه دار نکند. بدون این اتحاد آنها نمی توانند به اهداف خود نائل شوند. قبل از اینکه ... است که نه تنها برای ایران و انقلاب اسلامی بلکه برای اتحادیۀ ملل جهان اسلام سودمند بوده و برای آنها چشم اندازهای ...

تحول عمیق

تحول عمیق (سخنان آقای نداشته باشد. امام خمینی در میان کشور های اسلامی، انگیزه اتحاد را بوجود آوردند که از ضروریات جوامع اسلامی و امری واجب ... آوردند که از ضروریات جوامع اسلامی و امری واجب و حتمی است. اتحاد تنها راهی است که کشورهای اسلامی را قدرتمند می سازد و ... کشورهای اسلامی را قدرتمند می سازد و قدرتمند نگه می دارد. اتحاد یک دستور الهی و قرآنی است. به نظر من هدف اصلی امام ...

وحدت از دیدگاه امام خمینی

وحدت از دیدگاه امام خمینی متن حضرت امام می فرمود: «تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است». افسوس که سلط‍ﮥ غرب بر سرنوشت بسیاری از ... که تاکنون در مکتب های مادی به عنوان عوامل و ایجاد اتحاد و رفع تنشها تعریف شده و به کار گرفته شده اند کارآیی ... از رنجهای گذشته و کنونی معلول امیدهای واهی است که به اتحادیه هایی از این دست چشم دوخته بودند. اگر عقل و فطرت ... آن هستیم که سازمانهای بین المللی که شعار و فلسفه وجودشان اتحاد ملتها و دولتها و کاهش تنشها و تشنجات بوده است در اغلب ... تشنج آفرینی صاحبان قدرتهای بزرگ بکار گرفته شده اند. صدها اتحادیه و قراردادهای همکاری و پیمان وحدت بین دولتها که در ...

منشور برادری نیاز امروز جامعه است

منشور برادری نیاز امروز جامعه همه کسانی که اسلام و انقلاب و قرآن را قبول دارند با هم اتحاد کنند، ما اصلاً کسی را نداریم که منکر اسلام و انقلاب و ... کمونیستها خطاب به انقلابیون مسلمان می گفتند بیایید از شعار اتحاد، مبارزه، آزادی یک شعار واحد بسازیم و متحد باشیم، ... مثل شهید مطهری است که مخالفت می کند، می گوید شما می گوئید اتحاد ولی اتحاد با کی؟ شما می گویید مبارزه، از جمله مبارزه ... مطهری است که مخالفت می کند، می گوید شما می گوئید اتحاد ولی اتحاد با کی؟ شما می گویید مبارزه، از جمله مبارزه با مذهب! ما ...

در گفتگو با حضور: استاد حسین ابراهیم اف

در گفتگو با حضور □ استاد حسی چنین بگویید میزان آشنایی شما و مردم نخجوان قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با انقلاب اسلامی ایران و شخصیت امام خمینی ... می دانم. متأسفانه شناخت ما از ایران تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چندان عمیق نبود. من در آن مدت، ایران را ... انقلاب اسلامی و شخصیت و اندیشه های امام خمینی، وجود حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود. ما در زمان اتحاد جماهیری با کشور ... امام خمینی، وجود حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود. ما در زمان اتحاد جماهیری با کشور ایران رابطه ای نداشتیم ولی بعد از ... جماهیری با کشور ایران رابطه ای نداشتیم ولی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این موانع رفع شد. با این همه، اگر چه ما با ایران ...

صفحه 1 از 44 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >