تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 471 صفحه 5

در اوقات زیارتی مربوط به حضرت میگرفتند. امام در این باره میفرمودند: بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و بهترین وضوها، وضوی پیغمبر است که با یک مشت ...