تعداد 2 مورد یافت شد

ما در ایّام فاطمیّه، جلسه روضه داریم که غذا هم می دهیم، البته نذری برای طعام دادن نشده است. و از آن جا که پدر و مادرم برای فرزندانشان عقیقه نکرده ...

پاسخ و توضیحات کارشناس: عقیق شود. اگر به جهت عذر و یا بدون عذر از روز هفتم تاخیر افتد استحباب عقیقه ساقط نمی‌گردد. و اگر تا زمان بلوغ از او عقیقه ...

آیا کسی که همسر دایم دارد، برای ازدواج مجدد باید از همسرش اجازه بگیرد؟ یا این که می تواند این کار را در خفا انجام دهد؟

توضیحات کارشناس: ازدواج مجدد از این حیث مطلق است؛ لذا فتوای فقهاء بر این استوار است که: استحباب یا رخصت بر ازدواج مجدد مرد، اعم از دایم یا موقت، ... مستحب است و حضرت امام س نیز همانند صاحب عروه، با عبارت «الاستحباب لایزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أیضاً،...» بدان ...