تعداد 1 مورد یافت شد

وضوی امام

من دو مرتبه وضو گرفتن امام عزی برخلاف بسیاری از مجتهدین می‏فرمودند: بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل وضوها وضوی پیغمبر اکرم(ص) است که با یک ...