تعداد 3 مورد یافت شد

پایان نامه «آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی گ‍ف‍ت‍م‍ان اص‍لاح‍ات ب‍ر اس‍اس م‍ن‍طق درون‍ی » به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اص‍لاح‍ات‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ن‍طق‌ درون‍ی‌» به قلم "الهام م‍ح‍م‍د ...

بررسی اصول و شیوه مبارزاتی امام خمینی (س) در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی

‏‏چکیده‏ ‏‏م‍درنیزاسیون سیاسی خ‍ود بیش‍ت‍ر ب‍ر راه‍ک‍اره‍ای پ‍ارل‍م‍انیس‍تی و یا اص‍لاح‍ات‌ م‍س‍ال‍م‍ت‌ ج‍ویان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گی و اق‍ت‍ص‍ادی ...