تعداد 1 مورد یافت شد

نجوایی با امام در آستانه روز زن

این قامت بلند بزرگی، ای سرو بل است ، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند . بدان معنی که ... است حکم جدیدی پیدا کند . بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با ...