تعداد 2402 مورد یافت شد

مجله کودک 514 صفحه 15

انسانی روی کره زمین نباشد که ب خود کردید سوالی هم درباره رشته شما بپرسم. درباره مدیریت اقتصادی محیط زیست صحبت کنید. اقتصاد چه ربطی به محیط زیسیت ... رشته شما بپرسم. درباره مدیریت اقتصادی محیط زیست صحبت کنید. اقتصاد چه ربطی به محیط زیسیت دارد؟ با مدیریت اقتصاد محیط ... صحبت کنید. اقتصاد چه ربطی به محیط زیسیت دارد؟ با مدیریت اقتصاد محیط زیست میتوان حساب کرد که محیط زیست ما چند تومان ... رشتههای مدیریتی محیط زیست دارای گرایشهای مدیریت حقوقی، اقتصادی و خود مدیریت هستند و هر کدام از آنها ابزارهایی هستند ... اثر وارد شدن یک میزان از آلودگی به آن چقدر است در مدیریت اقتصاد محیط زیست از روشهای مختلفی برای این کار استفاده ...

* امام خمینی اجازه دادند از دو نفر کشیش مسیحی برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود. * چند کشیش آمریکایی با امام خمینی دیدار کردند. ...

* امام خمینی اجازه دادند از دو قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم... [باید] اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه ...

بررسی موضوع خصوصی سازی و تغییر ساختار اقتصادی در برنامه سوم با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی(س)

بررسی موضوع خصوصی سازی و تغییر ساختار اقتصادی در برنامه سوم با تأکید بر دیدگاههای امام ... تدوین برنامه پنجساله سوم توسعه، راهکارهای جدیدی جهت آیندۀ اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده است که در طول ... در نوع نگرش انسانی ممکن نبوده است، هرگونه تغییری در بافت اقتصادی ابتدا با تغییر در بینش انسانی همراه بوده است. مثلاً ... را در اختیار وی قرار داده و نهایتاً به ساختن «انسان اقتصادی»، بطور خودکار اهداف مادی نظام اقتصادی را محقق ساخته ... به ساختن «انسان اقتصادی»، بطور خودکار اهداف مادی نظام اقتصادی را محقق ساخته است. این سیر تحول برای سایر ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) مرتضی عزتی 1 ... حضرت امام خمینی(س) مرتضی عزتی 1 - مقدمه هر نظام اقتصادی دارای چارچوب مشخصی است که این چارچوب مبتنی بر اصول ... نظام از آن نشات گرفته است. اصول اساسی ای که چارچوب نظام اقتصادی در هر مکتبی بر آن استوار است را می توان خطوط اصلی ... اقتصادی در هر مکتبی بر آن استوار است را می توان خطوط اصلی اقتصاد در آن مکتب نامید. این خطوط اصلی، آن بخشی از «بایدها» ... از «بایدها» و اهدافی است که بنابر عقاید مکتبی باید نظام اقتصادی بار تحقق تمامی یا قسمتی از آنها را بر دوش بکشد. این ...

اندیشه «جنگ فقر و غنا»، یک الگوی راهگشا برای توسعه ملی

اندیشه «جنگ فقر و غنا»، یک الگ وجود و استمرار آن را نشان می دهد. این مسأله، با ظهور علم اقتصاد سنتی ابعاد جدیدی یافت. در سالهای میانی قرن بیستم که ... مکاتب، همین مسأله بوده است، با این تفاوت که به واسطه ظهور اقتصاد کینزی و مطرح شدن مفهوم «تقاضای مؤثر» و اهمیت یافتن ... مؤثر» و اهمیت یافتن «وزن» طبقه متوسط در مقابله با بحرانهای اقتصادی، دیگر اصل اهمیت مقوله عدالت اقتصادی ـ اجتماعی، مورد ... در مقابله با بحرانهای اقتصادی، دیگر اصل اهمیت مقوله عدالت اقتصادی ـ اجتماعی، مورد نفی و انکار قرار نمی گرفت، بلکه بحث ... قرار نمی گرفت، بلکه بحث بر سر «اولویت» آن نسبت به رشد اقتصادی بود و عجیب آنکه علی رغم نقش نظریه کینز در افزایش ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)  ...  مرتضی عزتی 1 - مقدمه هر نظام اقتصادی دارای چارچوب مشخصی است که این چارچوب مبتنی بر اصول‎ ... نظام از آن نشات گرفته است. اصول اساسی ای که چارچوب نظام‎ ‎اقتصادی در هر مکتبی بر آن استوار است را می توان خطوط اصلی ... در هر مکتبی بر آن استوار است را می توان خطوط اصلی اقتصاد در آن مکتب‎ ‎نامید. این خطوط اصلی، آن بخشی از ... از «بایدها» و اهدافی است که بنابر عقاید مکتبی باید‎ ‎نظام اقتصادی بار تحقق تمامی یا قسمتی از آنها را بر دوش بکشد. این ...

صفحه 8 از 241 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >