تعداد 1 مورد یافت شد

علت دشمنی استکبار جهانی با اندیشه های امام خمینی(س) چیست؟

‏‏‏ ‏‏اندیشه های انبیای شد که در جهان واقعی و در صحنه سیاسی عملی پدیده ای به نام امپریالیسم و سرمایه داری و استعمار در اوج خود بود. استکبار و ... و سرمایه داری و استعمار در اوج خود بود. استکبار و امپریالیسم برای کسب ثروت و قدرت به غارت منابع کشورها و ... اندیشه ای اصیل اسلامی بود برای رهایی مسلمانان از استعمار و امپریالیسم به بنیان گذاری نظام سیاسی بومی و مستقلی دست زد که ...