تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 37 صفحه 32

بچههای ایتالی این کشور چک شکل کمتر از استان خراسان در کشور ما وسعت دارد. بچههای ایتالیا به ارتفاعات آلپ و زمینهای کوهستانی این کشور عادت ... است که زمینهای این کشور اکثراٌ غیر قابل کشت باشد. مدتها ایتالیا زیر نفوذ خارجیان بود تا اینکه میهنپرستان ایتالیایی ... مدتها ایتالیا زیر نفوذ خارجیان بود تا اینکه میهنپرستان ایتالیایی به رهبری «گاریبالدی» توانستند در صد و چهل سال پیش ... سال پیش نفوذ خارجیان را از کشور خود ریشهکن کنند. امروزه ایتالیا به روش جمهوری اداره میشود. رئیس جمهور به مدت 7 سال ... وسیلهی رای مجلس سنا و مجلس نمایندگان انتخاب میشود. کودکـان ایتالیایی خود جزو کودکان قارهای هستند که سعی میکنند بـا ...

مجله کودک 37 صفحه 23

الکساندرو دلپیهر از امیدهای آقای تراپاتونی سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا، در جام جهانی 2002. این دیدارها را حتماً ... آرژانتین / تاریخ برگزاری: 17 خرداد / ساعت به وقت تهران: 16 ایتالیا ـ مکزیک / تاریخ برگزاری: 23 خرداد / ساعت به وقت ...

مجله کودک 37 صفحه 3

در این شماره میخوانید: د دنیا! داستان دوست: حقم را میخواهم! جهان دوست: بچههای ایتالیا مدیر مسوول: مهدی ارگانی سردبیر: افشین علاء مشاور: ...