تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 226 صفحه 24

طنز دوست مریم شکرانی مراحل مثل زمان قدیم کل تابستان را می فرستادندتان سرِ کار و بعد بهتان یک قران و ده شاهی حقوق می دادند ؟ ! از صبح تا شب ...