تعداد 34 مورد یافت شد

توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)

کتاب «توحید از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هشتم از آثار ... در مقدمه این کتاب آمده است، در آثار امام خمینی (س)، مباحث توحید، به معنای گسترده آن، به اثر بخشی خاصی اختصاص ندارد و ... این کتاب در دو جلد به بیان دیدگاه ها و اندیشه امام در مبحث توحید پرداخته شده است. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و ...

توحید و معرفت حق

‏‏توحید و معرفت حق‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای توحید‏ ‏‏«توحید» ... و معرفت حق‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای توحید‏ ‏‏«توحید» تفعیل است. و آن یا از برای تکثیر در فعل ... و معرفت حق‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای توحید‏ ‏‏«توحید» تفعیل است. و آن یا از برای تکثیر در فعل است، به ... و از آن جمله «تفسیق» را مثال زده اند. بالجمله، معنی‏‎ ‎‏توحید نسبت به وحدانیّت است.(1)‏ ‏‏ ‏ ‏‏* * *‏ ‏‏‎[[page ... ‏ ‏‏* * *‏ ‏‏‎[[page 3]]‎ ‏‏اصل همه اصول‏ ‏‏حقیقت توحید، که اصلِ اصول معارف است، و اکثر فروع ایمانیه و معارف‏‎ ...

برهان فطرت

‏‏برهان فطرت‏ ‏‏ ‏ ‏‏ النّاسَ عَلَیْها.‏‎ ‎‏فرمود: "خلق کرد ایشان را همگی بر توحید."»‏ ‏‏ ‏‏شرح اهل لغت و تفسیر گویند «فطرت» به ... به این فطرت، و کیفیت آن،‏‎ ‎‏و چگونگی بودنِ مردم بر فطرت توحید، در ضمن فصول و‏‎ ‎‏مقاماتی چند می نماییم.‏ ‏‏ ... شریف و بعضی از‏‎ ‎‏احادیث دیگر‏‎[3]‎‏ «فطرت» را تفسیر به «توحید» فرمودند، ولی این‏‎ ‎‏از قبیل بیان مصداق است؛ یا تفسیر ... شریفه «دین» را عبارت از فطرت الله ‏‎ ‎‏دانسته، و دین شامل توحید و دیگر معارف شود. و در «صحیحۀ»‏‎ ‎‏عبدالله بن ... است. پس، از این جمله‏‎ ‎‏معلوم شد که «فطرت» اختصاص به توحید ندارد؛ بلکه جمیع‏‎ ‎‏معارف حقه از اموری است که حق ـ ...

نفی و اثبات اسما و صفات برای ذات

‏‏نفی و اثبات اسما و صفات برای ذات‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏نفی صفات و کمال توحید‏ ‏‏امام موحّدان و سر حلقۀ عارفان و پیشوای عاشقان و سر ... است، و این توجّه به کثرت ـ ولو‏‎ ‎‏کثرت اسمائی ـ از سرائر توحید و حقایق تجرید بعید است؛ و لهذا‏‎ ‎‏شاید سرّ خطیئۀ آدم ... که درمعنای این فرمایش داده شده این است که:‏‎ ‎‏کمال توحید، نفی صفات زایده از حق است و باید موحد کامل‏‎ ‎‏صفات ... عقیدۀ صاحب کتاب باید نسبت مقولیه را نفی‏‎ ‎‏کرد تا کمال توحید حاصل شود. ولیکن لسان صحیح مربیان‏‎ ‎‏حقیقی، لسان ... او کرد، او داد، او بذل کرد، او‏‎ ‎‏نجات داد، می گذرند و توحید فعلی در قلوب ایشان جلوه می کند.‏‎ ‎‏«لا حول ولا قوة ...

مقدمه

‏‏ ‏ ‏‏«اوّل الدّین معرفته»‏ ‏‏علی علیه السلام‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏«توحید» غایت آفرینش، مقصد اعلای رسالت پیغمبران، محبوب و مقصود ... معرفت حق و آثار حق.‏ ‏‏ در آثار امام خمینی(س) مباحث توحید، به معنای گستردۀ آن، به اثر خاصّی،‏‎ ‎‏اختصاص ندارد و ... معرفت اوامر و نواهی‏‎ ‎‏حق تعالی نمی باشد.‏ ‏‏ مباحث توحید، به معنای خاص، حجم گسترده ای از آثار امام(س) را در بر ... و سخنان و پیامهای‏‎ ‎‏ایشان به تناسب از مباحث استدلالی توحید و بحثهای توحید فعلی و عملی و توجّه به‏‎ ‎‏حق سخن به ... ‎‏ایشان به تناسب از مباحث استدلالی توحید و بحثهای توحید فعلی و عملی و توجّه به‏‎ ‎‏حق سخن به میان رفته ...

توحید حق و بساطت ذات

‏‏توحید حق و بساطت ذات‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معانی اقسام توحید‏‎ ... حق و بساطت ذات‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معانی اقسام توحید‏‎ ‎ ‏‏کلام در توحید هم در سه مرتبه است: توحید در ذات، ... بساطت ذات‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معانی اقسام توحید‏‎ ‎ ‏‏کلام در توحید هم در سه مرتبه است: توحید در ذات، توحید در‏‎ ‎‏صفات، و ... اقسام توحید‏‎ ‎ ‏‏کلام در توحید هم در سه مرتبه است: توحید در ذات، توحید در‏‎ ‎‏صفات، و توحید در فعل که در ضمن ... ‎ ‏‏کلام در توحید هم در سه مرتبه است: توحید در ذات، توحید در‏‎ ‎‏صفات، و توحید در فعل که در ضمن مباحث واقع شده و ...

توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. ۱)

‏‎ ‎ ‏‏بسم الله الرحمن ‏ ‏‏‎[[page II]]‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏توحید‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏از دیدگاه امام خمینی(س)‏ ‏‏ ...

فهرست مطالب

‏‏ ‏ ‏‏فهرست مطالب‏ ‏‏ ‏‏الف ‏ ‏‏ ‏ ‏‏کلیات‏‏··· 1‏ ‏‏ ‏‏توحید و معرفت حق‏‏··· 3‏ ‏‏ ‏ ‏‏فصل اول: براهین اثبات ذات ... ‏ ‏‏فصل دوم: ذات و اسما و صفات‏‏··· ‏‏137‏ ‏‏ توحید حق و بساطت ذات··· 139‏ ‏‏ حقیقت ذات حق ... 719‏ ‏‏ الوهیت··· 748‏ ‏‏ ‏ ‏‏فصل ششم: توحید افعالی‏‏··· ‏‏761‏ ‏‏ فاعلیت حق تعالی··· ... 1123‏ ‏‏ غایت خلقت··· 1152‏ ‏‏ ‏ ‏‏فصل هفتم: توحید عبادی‏‏··· ‏‏1161‏ ‏‏ عبادت و اقسام آن··· ...

کلیات

‏‏کلیات‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ توحید و معرفت حق‏ ‎ [[page 1]] ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

فصل دوم: ذات و اسما و صفات

‏‏فصل دوم: ذات و اسما و صفات‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ توحید حق و بساطت ذات‏ ‏‏ حقیقت ذات حق تعالی ‏ ‏‏ پیرامون ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4