تعداد 6 مورد یافت شد

استقلال در گرو خروج از غرب زدگی

مطابق با صفحات 459 الی 471 صحیفه حضرت امام جلد 9 به مدت ...

وابسته نبودن انقلاب به اشخاص

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

لزوم اتکا به خود

مطابق با صفحات 307 الی 315 صحیفه حضرت امام جلد 18 به مدت 3:1 ...

روی پای خود بایستیم

مطابق با صفحات 407 الی 411 صحیفه حضرت امام جلد 19 به مدت ...