تعداد 6 مورد یافت شد

حوزه علمیه نجف تعطیل شد.

حوزه علمیه نجف تعطیل ...

حکم به نخست وزیر (تأمین بخشى از هزینه هاى شوراى سرپرستى طلاب غیر ایرانى)

امام خمینی در حکمی به آقای میرحسین موسوی و حسنعلی ابراهیمی ...