تعداد 1 مورد یافت شد

خودباورى و خودکفایى از دیدگاه امام خمینى (س)

کتاب «خودباورى و خودکفایى عنوان خودباختگی و خودباوری تدوین شده بود با افزایش موضوع خودکفایی و استقلال اقتصادی مشتمل بر هشت فصل ذیل تدوین شده ... غرب برای از خودبیگانه کردن مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و ... مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان، فرهنگ و از ... فرهنگی راه مقابله با خودباختگی، زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات ... زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان ...