تعداد 1 مورد یافت شد

اهمیت طبقه تحصیلکرده

همه می دانیم که سرنوشت یک کشور فکریشان در مدارس ابتدایی و متوسطه درست شده است، به فرهنگ، دین و کشورمان صدمه های بیشمار زده اند؛ چرا که این افراد برای ...