تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 197 صفحه 34

بچههای جهان بچههای روس روسها ا زندگی کردند. کمونیسم، مرامی بود که در شوروی سابق (روسیه فعلی) به وجود آمد و در چند کشور جهان هم طرفدار داشت. ... کشور جهان هم طرفدار داشت. این روش حکومتی در سال 1991 در روسیه از بین رفت. · حدود سه چهارم از جمعیت روسیه در شهرها و ... در سال 1991 در روسیه از بین رفت. · حدود سه چهارم از جمعیت روسیه در شهرها و آپارتمانهای داخل شهر زندگی میکنند. در دوران ... اجاره یا واگذار میشدند. بلوکهای آپارتمانی مسکو، پایتخت روسیه؛ در شکلو اندازههای شبیه هم، هنوز وجود دارند و ... و پدربزرگ در آنها زندگی میکنند. · پس از انحلال کمونیسم در روسیه، این کشور به غرب توجه زیادی نشان داد و اقتصاد خود را ...

مجله کودک 197 صفحه 35

· همه ساله در ماه فوریه (بهمن در این جشنواره شرکت میکنند. · «سماور» در همه خانههای مردم روسیه وجود دارد. (کلمه سماور در اصل روسی است) آنها در یک ... مینوشند. مانند کشور ما، امروزه سماورهای برقی و گازی نیز در روسیه تولید شده است. · هنگام حکومت کمونیستها بر روسیه، ... نیز در روسیه تولید شده است. · هنگام حکومت کمونیستها بر روسیه، مزرعههای اشتراکی به وجود آمده بود که مردم مجبور ... پیازی شکل، نمادی از شهر مسکو به حساب میآید. · شمال روسیه در منطقه سردسیر سیبری قرار دارد. زمستانهای سیبری ...