تعداد 3 مورد یافت شد

ترک دنیا

شاید در کتاب خدا و وصیّتهای ان سلام اللّه علیه به کمتر چیزی مثل ترک دنیا و‏‎ ‎‏زهد در آن و پرهیز از آن، که از حقایق تقوی است، اهمیّت داده ...

تداوم امامت

پیغمبر اکرم که از دنیا می خواس آنهایی که متعهدند، آنهایی که اسلامشناس اند، آنهایی که زهد دارند؛ زاهدند، آنهایی که اعراض از دنیا دارند، آنهایی که ...

اقتدا به حضرت ‏زهرا علیها السلام

حضرت به اندازه خودش که در این این‏ روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همه چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته ...