تعداد 7 مورد یافت شد

پرورش روح و جسم

‏‏پرورش روح و جسم‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ایجاد تحرک و‏‎ ...

ایمان و ایثار رزمندگان

‏‏ایمان و ایثار رزمندگان‏ ‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‏ایمان و شهادت ...

کمک به رفع موانع در جنگ

‏‏کمک به رفع موانع در جنگ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏هشدار به ...

تشویق و تقدیر از رزمندگان

‏‏تشویق و تقدیر از رزمندگان‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏تأیید ...

درنده خویی صدام

‏‏درنده خویی صدام‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏خطرناک بودن‏‎ ...

جنایت علیه مردم

‏‏جنایت علیه مردم‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏قتل ملت با ...

ایادی داخلی دشمن

‏‏ایادی داخلی دشمن‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏ترور برای توقف‏‎ ...