تعداد 162 مورد یافت شد

احکام تخلی (بول و غائط کردن)  

‏‏احکام تخلی (بول و غائط 1 ـ ‏‏در حال تخلی ـ مانند سایر حالات ـ پوشاندن عورت از ناظر محترم؛ چه‏‎ ‎‏مرد باشد یا زن، حتی دیوانه و طفلی ... دیوانه و طفلی که ممیّزند، واجب است. چنان که نگاه کردن به عورت‏‎ ‎‏‎[[page 22]]‎‏دیگری هرچند که دیوانه یا طفل ممیّز ... هرچند که دیوانه یا طفل ممیّز باشد حرام است. اما پوشاندن عورت از فرد غیر‏‎ ‎‏ممیّز واجب نیست همان طور که نگاه کردن به ... از فرد غیر‏‎ ‎‏ممیّز واجب نیست همان طور که نگاه کردن به عورت طفل غیر ممیّز جایز است. چنان که‏‎ ‎‏نگاه کردن زن و شوهر ... که‏‎ ‎‏نگاه کردن زن و شوهر و نگاه کردن مالک و مملوکه به عورت یکدیگر جایز است، اما نگاه‏‎ ‎‏کردن مالکه و مملوک او به ...

مقاله «وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و ...

آیا پس از مرگ یکی از زن و شوهر باز هم آن ها به هم محرم هستند و یا فوت موجب فسخ عقد نکاح می شود؟

آیا پس از مرگ یکی از زن و شوهر فوت شده خود نگاه کند و بدن او را لمس نماید و فقط نگاه به عورت کراهت دارد. و حتی در غسل میت که مماثلت شرط است، یعنی ... وجود داشته باشد، غسل دهند، حتی برای هر یک جایز است به عورت دیگری نگاه کند، اگرچه مکروه است. و فرقی بین زن حرّه، ...

فصل اول: در میراث خنثی است

‏‏فصل اول: در میراث خنثی 1 ـ ‏‏اگر بعضی از ورثه خنثی باشد؛ به این که دارای عورت مردان و زنان باشد،‏‎ ‎‏پس اگر به یکی از مرجّحات منصوص و ... منصوصه چند امر است: اول این که: دائماً از یکی از دو عورت‏‎ ‎‏ادرار نماید، یا غالباً چنین باشد به طوری که بول از ... نماید، یا غالباً چنین باشد به طوری که بول از غیر آن عورت، به ندرت و مانند معدوم‏‎ ‎‏باشد وگرنه محل اشکال است، پس ... ندرت و مانند معدوم‏‎ ‎‏باشد وگرنه محل اشکال است، پس طبق آن عورتی که از آن ادرار می نماید، ارث می برد،‏‎ ‎‏بنا بر این ... که از آن ادرار می نماید، ارث می برد،‏‎ ‎‏بنا بر این اگر از عورت مردان ادرار می کند ارثیۀ مرد را می برد و اگر از عورت ...

مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)

‏‏مقدمۀ سوم در ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏پوشاندن عورت در حال اختیار در نماز (واجب) و توابع آن مانند نماز‏‎ ... واجب نیست؛ اگرچه‏‎ ‎‏در آن هم احتیاط (مستحب) آن است که عورت پوشانده شود. و در طواف، احتیاط‏‎ ‎‏ترک نشود.‏ ‏‏مسأله ... شود. و در طواف، احتیاط‏‎ ‎‏ترک نشود.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر عورت در اثر باد یا غفلت آشکار شود یا از اول نماز آشکار بوده ... در دو صورت بالا، پوشاندن را فراموش کند.‏ ‏‏مسأله 3 ـ ‏‏عورت مرد که باید در نماز آن را بپوشاند همان است که نگاه کردن ... ‎‏حرام است و آن: «دبر» و «قضیب» و «بیضتین» است. و شبحی از عورت که از پشت لباس‏‎ ‎‏(در اثر نازکی آن) پیدا است، بدون آن ...

احکام ستر و ساتر

مساله 1 ـ اگر متوجه نباشد که از اول نماز عورت او مکشوف بوده یا در‎ ‎وسط نماز، باد، ستر او را کنار ... یا در‎ ‎وسط نماز، باد، ستر او را کنار بزند، واجب است فوراً عورت خود را بپوشاند و‎ ‎نماز او صحیح است، ولی بنابر احتیاط ... اول بخواند. مساله 2 ـ اگر فراموش کرد که از اول نماز عورت او مکشوف بوده یا‎ ‎فراموش کرد که فوراً بپوشاند، آنجا که ... ‎‎[[page 90]]‎است، ولی احتیاطاً اعاده کند. مساله 3 ـ عورت مرد که در نماز واجب است بپوشاند همان مقداری است‎ ‎که ... ـ واجب است احتیاطاً پشت و پیش خود را طوری بپوشاند که‎ ‎شبح عورت از روی لباس پیدا نباشد. مساله 5 ـ عورت زن که در ...

مو زدایی و اپیلاسیون کامل بدن، توسط شخص دیگر جایز است یا خیر؟

توضیحات کارشناس: مو زدایی یا توسط شخص دیگر چون مستلزم نگاه به بدن شخص دیگر بویژه نظر به عورت دیگری است، تابع احکام نگاه می‌باشد. بنا بر این و با در ... گفت که: 1- مو زدایی و اپیلاسیون همه قسمت‌های بدن از جمله عورت، توسط زن و شوهر و در غیر حال احرام، جایز و بلا اشکال ... ندارد. 2- مو زدایی و اپیلاسیون همه قسمت‌های بدن به جز عورت توسط هم جنس (زن توسط زن و مرد توسط مرد) و جنس مخالفی که ... از بدن توسط نا محرم حرام است. 4- مو زدایی و اپیلاسیون عورت توسط هر کسی غیر از زن و شوهر اعم از هم جنس و محرم و ... و محرم و نامحرم، حرام است. زیرا هیچ مرد و زنی حق ندارد به عورت شخص دیگر نگاه کند جز در مواردی که ضرورت آن را ایجاب کند ...

احکام نگاه کردن

مساله 2433ـ نگاه ک نظر شهوانی است بپوشاند. مساله 2436ـ نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا‎ ‎در آیینه یا آب ... یا آب صاف و مانند اینها باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه‎ ‎ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می توانند به ... یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند‎ ‎می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. مساله 2438ـ مرد ... بخواهد زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر‎ ‎خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به‎ ‎عورت ... یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به‎ ‎عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر، یا زنی غیر ...

فصل:فی أحکام التخلّی

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی أحکام الت کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما ‏‎ ‎‏النظر إلی عورتها وبالعکس.‏ ‏‏ (مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین ... بدّ من إثباته،ولو ‏‎ ‎‏رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط ... استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه ‏‎ ‎‏و إن أمال عورته إلی غیرهما،والأحوط ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ... إن أمال عورته إلی غیرهما،والأحوط ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ‏‎ ‎‏و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما،ولا فرق فی ...

احکام تخلی

مساله 1 ـ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از‎ ‎کسانی که مکلّفند اگر چه با او محرم باشند، ... خوب و بد را می فهمند، بپوشاند، ولی زن و‎ ‎شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. و همچنین جایز است‎ ‎نگاه ... را از یکدیگر بپوشانند. و همچنین جایز است‎ ‎نگاه کردن به عورت بچۀ غیر ممیز. ‎[[page 15]]‎مساله 2 ـ لازم نیست با ... ممیز. ‎[[page 15]]‎مساله 2 ـ لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشانند، و اگر با‎ ‎دست و یا برگ درخت هم آن را ... کافی است. مساله 3 و 4 ـ جایز نیست نگاه کردن به عورت دیگری، هرچند از پشت‎ ‎شیشه و یا در میان آئینه و یا آب ...

صفحه 1 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >