تعداد 261 مورد یافت شد

نگاهی به سبک غزل امروز

‏‏ دکتر نعمت الله ایرانزا ‎‏شعری و تحلیل ویژگیهای آنها امری شایسته است؛ دربارۀ غزل به بحث‏‎ ‎‏نشسته است. وی دربارۀ غزل و غزل پردازی نکاتی ... شایسته است؛ دربارۀ غزل به بحث‏‎ ‎‏نشسته است. وی دربارۀ غزل و غزل پردازی نکاتی ذکر می کند که بخشهایی‏‎ ‎‏از آن در ... است؛ دربارۀ غزل به بحث‏‎ ‎‏نشسته است. وی دربارۀ غزل و غزل پردازی نکاتی ذکر می کند که بخشهایی‏‎ ‎‏از آن در ذیل می ... نکاتی ذکر می کند که بخشهایی‏‎ ‎‏از آن در ذیل می آید: ‏ ‏‏غزل مهمترین قالب شعری امروز است؛ در این قالب هم شاعران ... بر دفترهای شعر شاعران روزگار ما‏‎ ‎‏نشان دهندۀ آن است که «غزل» محبوب همۀ شاعران بوده است و در آثار‏‎ ‎‏شاعران دورۀ ...

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

نگاهی به شعر انقلا قرار گرفته و سپس قالب های رایج در شعر عصر انقلاب از جمله غزل،‎ ‎مثنوی، رباعی و ... مورد تحلیل واقع شده است. بیدل ... در عصر پیش از انقلاب، سرودن شعر گناه آلود‎ ‎ (کفر گونه) و غزلها یی با محتوای عشق مجازی به صورتی فراگیر و گسترده سروده ... شکل گرفته و از آغاز شکل گیری‎ ‎شعر انقلاب به ویژه در قالب غزل نمود عینی یافته است، خود، جریانی را رد شعر انقلاب‎ ‎پدید ... جریانی را رد شعر انقلاب‎ ‎پدید آورده که می توان آن را «غزل - حماسه» نامید. یعنی سرودن اشعاری در قالب غزل با‎ ‎صبغه ... توان آن را «غزل - حماسه» نامید. یعنی سرودن اشعاری در قالب غزل با‎ ‎صبغه ی حماسی و البته گاه عرفانی. از پیشروان ...

نگاهی به سبک غزل امروز

‏‏نگاهی به سبک غزلِ امرو ی مقاله‏ ‏‏در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی جایگاه غزل در میان قالب های شعر‏‎ ‎‏فارسی، دلایل و خاستگاههای گرایش ... به این قالب دلنشین مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار گیرد.‏ ‏‏ویژگیهای غزل امروز و تفاوتهایی آن با غزل در طول تاریخ شعر فارسی بخش‏‎ ... قرار گیرد.‏ ‏‏ویژگیهای غزل امروز و تفاوتهایی آن با غزل در طول تاریخ شعر فارسی بخش‏‎ ‎‏دیگری از این نوشتار است ... های آنها امری بایسته است.‏‎ ‎‏نگارنده با این دید در بابِ غزل امروز بحث خواهد کرد.‏ ‏‏«غزل» مهمترین قالبِ شعریِ ادبِ ... ‎‏نگارنده با این دید در بابِ غزل امروز بحث خواهد کرد.‏ ‏‏«غزل» مهمترین قالبِ شعریِ ادبِ امروز است؛ در این قالب، هم ...

نگاهی به سبک غزل امروز

‏‏نگاهی به سبک غزلِ امرو ی مقاله‏ ‏‏در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی جایگاه غزل در میان قالب های شعر‏‎ ‎‏فارسی، دلایل و خاستگاههای گرایش ... به این قالب دلنشین مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار گیرد.‏ ‏‏ویژگیهای غزل امروز و تفاوتهایی آن با غزل در طول تاریخ شعر فارسی بخش‏‎ ... قرار گیرد.‏ ‏‏ویژگیهای غزل امروز و تفاوتهایی آن با غزل در طول تاریخ شعر فارسی بخش‏‎ ‎‏دیگری از این نوشتار است ... های آنها امری بایسته است.‏‎ ‎‏نگارنده با این دید در بابِ غزل امروز بحث خواهد کرد.‏ ‏‏«غزل» مهمترین قالبِ شعریِ ادبِ ... ‎‏نگارنده با این دید در بابِ غزل امروز بحث خواهد کرد.‏ ‏‏«غزل» مهمترین قالبِ شعریِ ادبِ امروز است؛ در این قالب، هم ...

سایه ی سبک هندی بر غزل عصر انقلاب

سایه ی سبک هندی بر غزل عصر انقلاب‎[1]‎ □مجتبی جوادی نیا خلاصه ... تأکید شاعران سبک هندی، که قالب‎ ‎اصلی کارشان معمولاً «غزل» بوده است، بیشتر بر اظهار معانی غریب و دور از ذهن و به‎ ... بعضی از ایشان «مضامین وحشی» است و عده ای از آنان در قالب غزل آثار فراوانی از‎ ‎خویش به جای گذاشته اند؛ کسانی همچون ... معروف است. پیروان این شیوه از‎ ‎قالب هایی مثل قصیده و غزل بیشتر بهره می گرفتند و البته در کار سرودن، بنابر اصول ... ساز تأثیر شعر بیدل در اشعار شاعران نسل انقلاب –‎ ‎خاصه غزل پردازان – و بهره مندی مناسب و در بعضی موارد افراطی، از ...

امام خمینی(س) و ادبیات عرفانی

‏‏امام خمینی(س) و ادبیات به توبه صحیح کامله با حفظ شرایط آن نماید.»‏‎[19]‎ ‏‏و در غزلی می فرمایند:‏ ‏‏هر کسی از گنهش پوزش و بخشش ... خاصه خست است»‏‎[28]‎ ‏‏حضرت امام(س) نیز در جای جای دیوان غزلیات و قصاید و رباعیات خود به این معنی‏‎ ‎‏پرداخته اند. ... و بقاء بالله رخ دهد.‏‎[46]‎ ‏‏‎[[page 109]]‎‏ همچنین در غزلی می فرماید:‏ ‏‏درد دل از روی زردم پیش او گفت و ... ارید ان لا ارید‏‏» مطلوب او مقام رضا بود.»‏‎[57]‎ ‏‏و در غزلی فرمایند:‏ ‏‏گر بار عشق را به رضا می کشی چه باک‏ ‏‏ ... ص 366 - منطق الطیر، عطار - دیوان حافظ، قزوینی، غنی، غزل 256 - لب لباب مثنوی، پیشین، ص 134 - چهل حدیث، ص 272، ...

امام خمینی(س) و ادبیات عرفانی

‏‏امام خمینی(س) و ادبیات به توبه صحیح کامله با حفظ شرایط آن نماید.»‏‎[19]‎ ‏‏و در غزلی می فرمایند:‏ ‏‏هر کسی از گنهش پوزش و بخشش ... خاصه خست است»‏‎[28]‎ ‏‏حضرت امام(س) نیز در جای جای دیوان غزلیات و قصاید و رباعیات خود به این معنی‏‎ ‎‏پرداخته اند. ... و بقاء بالله رخ دهد.‏‎[46]‎ ‏‏‎[[page 109]]‎ ‏همچنین در غزلی می فرماید:‏ ‏‏درد دل از روی زردم پیش او گفت و ... ارید ان لا ارید‏‏» مطلوب او مقام رضا بود.»‏‎[57]‎ ‏‏و در غزلی فرمایند:‏ ‏‏گر بار عشق را به رضا می کشی چه باک‏ ‏‏ ... ص 366 - منطق الطیر، عطار - دیوان حافظ، قزوینی، غنی، غزل 256 - لب لباب مثنوی، پیشین، ص 134 - چهل حدیث، ص 272، ...

مشاعره

یک بار با علی اشرا کردیم. ایشان فرمودند: بعضیها با هم مغازله می کنند، یک غزل این‎ ‎می خواند، یک غزل آن می خواند. باید اول و آخر غزل ... بعضیها با هم مغازله می کنند، یک غزل این‎ ‎می خواند، یک غزل آن می خواند. باید اول و آخر غزل با هم بخواند و آن کار‎ ... یک غزل این‎ ‎می خواند، یک غزل آن می خواند. باید اول و آخر غزل با هم بخواند و آن کار‎ ‎سختی است. بعد شروع به مکالمه ...

غزل

‎ ‎ غزل ‎ [[page 37]] ...

شناسنامۀ سروده ها

‏‎ ‎ ‏‎ ‎‏شناسنامۀ سرو /‏‎UU‎‏--/‏‎UU‎‏-- /‏‎ UU‎‏-‏ ‏‏ ‏ ‏‏غزل / 7 بیت / عراقی ‏ ‏‏جمادی الاوّل 1407/ دی ... U‎‏ /-‏‎ U‎‏-‏‎ U‎‏/‏‎U‎‏-- ‏‎U‎‏/-‏‎ U‎‏-.‏ ‏‏غزل / 7 بیت / عراقی ‏ ‏‏جمادی الاوّل 1407/ دی ... 351]]‎‏- ‏‎U‎‏--/‏‎ U U‎‏--/‏‎ U U‎‏--/‏‎ U U‎‏-‏ ‏‏غزل / 9 بیت / عراقی ‏ ‏‏7 ذیقعدۀ 1405/ 5 مرداد ... U‎‏ /-‏‎ U‎‏-‏‎U‎‏/‏‎ U ‎‏--‏‎U‎‏/-‏‎ U‎‏-.‏ ‏‏غزل / 8 بیت / عراقی ‏ ‏‏5 جمادی الاوّل 1407 /19 دی ... U‎‏--/‏‎ U U‎‏--/‏‎ U U‎‏--/‏‎ U U‎‏-.‏ ‏‏غزل / 6 بیت / عراقی ‏ ‏‏رجب 1405 / فروردین 1364‏ ‏‏قافیه: ...

صفحه 1 از 27 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >