تعداد 1 مورد یافت شد

شعرهایی را که می‏خواندم نقد می‏ کردند

بعضی اوقات که خدمت امام می ‏رسیدم، غزل هایی را که به نظرم زیبا بود برایشان می‏ خواندم مثلاً ... غزل هایی را که به نظرم زیبا بود برایشان می‏ خواندم مثلاً غزلی را در روزنامه می‏ دیدم و به نظرم می‏ رسید که غزل زیبایی ... مثلاً غزلی را در روزنامه می‏ دیدم و به نظرم می‏ رسید که غزل زیبایی است، آن را می‏ خواندم و می‏ دیدم که ایشان با چه ...