تعداد 425 مورد یافت شد

اطلاعیه علما در زندان علیه کمونیستها

فردای آن روز عباس حد جان هستم. اما منهای سازمان مجاهدین. دوم اینکه من پیرو‎ ‎فتوای همین علمای هفت نفره هستم . همین افرادی که دیروز از من‎ ... از ایشان از قبل در بند 2 بودند) این افراد با ورودشان جریان فتوا و اجرای آن را مطرح کردند. از این رو ایشان به اصحاب فتوا ... فتوا و اجرای آن را مطرح کردند. از این رو ایشان به اصحاب فتوا معروف شدند.پس از علنی شدن جریان تغییر ایدئولوژی و ... فکر چاره جویی افتادند و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت به فتوایی رسیدند که این فتوا بعدها محل حرف و حدیث و جریانات ... و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت به فتوایی رسیدند که این فتوا بعدها محل حرف و حدیث و جریانات بسیاری شد.این فتوا که در ...

اشکال معروف استصحاب و پاسخ آن

مهمترین مطلب در ای ‎ ‎‎[[page 111]]‎قضیه مورد شک باشد و موضوع این قضیه، رای و فتوای مجتهد است ‎ ‎که قائم به وجود مجتهد زنده بوده و پس از ... ‎چنین مجتهدی به علم و ظن متصف نمی‌شود و عرفاً دارای رای و فتوا ‎ ‎نیست و لااقل در این باره شک می‌کنیم که با وجود این ... چرا که شرط جریان استصحاب، احراز ‎ ‎موضوع است. و چون فتوا دایر مدار ظن اجتهادی است، لذا با این وضع، ‎ ‎مورد ظن ... فتوا دایر مدار ظن اجتهادی است، لذا با این وضع، ‎ ‎مورد ظن [فتوای مجتهد مرده] به عنوان حد وسط قیاس استنباط قرار ‎ ... اماره بودن و طریقیت آن نسبت به واقع ‎ ‎است. همین ملاک در فتوای فقها نیز مطرح می‌باشد و فرقی نمی‌کند که ‎ ‎دلیل اعتبار ...

پاسخ اشکال

نهایت چیزی که در پ اشکال می‌توان گفت آن است که، ‎ ‎مجتهد تنها در صورتی برای فتوا دادن به جواز بقای تقلید از مجتهد ‎ ‎مرده، به استصحاب ... جواز بقای تقلید از مجتهد ‎ ‎مرده، به استصحاب نیاز دارد که فتوایش با فتوای وی اختلاف داشته ‎ ‎باشد اما اگر فتوای او با ... تقلید از مجتهد ‎ ‎مرده، به استصحاب نیاز دارد که فتوایش با فتوای وی اختلاف داشته ‎ ‎باشد اما اگر فتوای او با رای مجتهد ... دارد که فتوایش با فتوای وی اختلاف داشته ‎ ‎باشد اما اگر فتوای او با رای مجتهد مرده یکسان باشد، می‌تواند به جواز ‎ ... مجتهد مرده یکسان باشد، می‌تواند به جواز ‎ ‎عمل به رای وی فتوا دهد؛ زیرا نسبت به آن فتوا دلیل دارد و از سویی ‎ ‎فتوا و ...

احکام تقلید

‏‏ ‏ ‏‏احکام تقلید‏ ‏‏ باید از یکی از آنان تقلید کند.‏ ‏‏مسأله 5- به دست آوردن فتوا؛یعنی دستور مجتهد،چهار راه دارد:‏ ‏‏اول:شنیدن از خود ... از خود مجتهد.دوم:شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل ‏‎ ‎‏کنند.سوم:شنیدن از کسی که مورد ... داشته باشد.‏ ‏‏ مسأله 6- تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است می‌تواند به آنچه ‏‎ ‎‏در رساله نوشته ... آنچه ‏‎ ‎‏در رساله نوشته شده عمل نماید،و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده ‏‎ ‎‏جست‌وجو لازم نیست.‏ ‏‏ مسأله ... نیست.‏ ‏‏ مسأله 7- اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا دهد،مقلد آن مجتهد؛یعنی کسی که از ‏‎ ‎‏او تقلید ...

احکام تقلید

‏‏ ‏ ‏‏احکام تقلید‏ ‏‏ ‏‎[4]‎‏باید از او تقلید نماید.‏ ‏‏مسأله 5- به دست آوردن فتوا؛یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:‏ ‏‏اول:شنیدن از خود ... از خود مجتهد.دوم:شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل ‏‎ ‎‏کنند.سوم:شنیدن از کسی که انسان به ... 4]]‎‏ مسأله 6- تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است می‌تواند به آنچه ‏‎ ‎‏در رساله نوشته ... آنچه ‏‎ ‎‏در رساله نوشته شده عمل نماید،و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده ‏‎ ‎‏جست‌وجو لازم نیست.‏ ‏‏ مسأله ... نیست.‏ ‏‏ مسأله 7- اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا دهد،مقلد آن مجتهد؛یعنی کسی که از ‏‎ ‎‏او تقلید می‌کند ...

تخییر با استناد به ادله علاج

گاهی برای تخییر در فتوای متعارض دو مجتهدی که مساوی هستند، به ‎ ‎روایات علاج ... به مضمون خبر محقق نمی‌شود و اگر اختلافی باشد، ملازم ‎ ‎با فتوا است؛ چرا که دو نفر تنها در فتوا اختلاف پیدا می‌کنند و ... اختلافی باشد، ملازم ‎ ‎با فتوا است؛ چرا که دو نفر تنها در فتوا اختلاف پیدا می‌کنند و عبارت ‎ ‎«یکی او را امر و دیگری ... ‎ ‎چیزی با صرف نقل روایت، منطبق نیست. لذا ناگزیر باید به فتوا حمل ‎ ‎شود. از این رو حضرت پاسخ داد که تکلیفی ندارد و ... که درباره دو خبر متعارض وارد ‎ ‎شده است. و از آن‌جا که فتوای فقیه نتیجه جمع و ترجیح روایات است، ‎ ‎اختلاف فتوا نیز ...

اجتهاد در عصر ائمه علیهم السلام

با مراجعه به روایا ـ همگی اصول هستند و ‎ ‎آنچه فقها در کتاب‌های خود به عنوان فتوا آورده‌اند، فروعاتی است که از ‎ ‎اصول یاد شده استنباط ... 5ـ از دیگر روایات این باب، اخباری است که از فتوا دادن بدون ‎ ‎علم، نهی می‌کند. از این روایات که تعدادشان ... تعدادشان زیاد است،‎[8]‎ برداشت ‎ ‎می‌شود که با داشتن علم، فتوا دادن جایز می‌باشد. و صدور فتوا جز با ‎ ‎اجتهاد و تفقه، ... ‎ ‎می‌شود که با داشتن علم، فتوا دادن جایز می‌باشد. و صدور فتوا جز با ‎ ‎اجتهاد و تفقه، ممکن نیست. ‎[[page ... را برای این کار در نظر بگیر] و برای کسی که ‎ ‎سوالی دارد، فتوا بده.[پاسخگو باش] جاهل را آموزش بده و عالم را پند ‎ ‎و ...

وظیفة مقلّد در صورت تغییر رای مرجع تقلید

آنچه گفته شد، مربو نمی‌گوییم] تا گفته شود: مستند مقلد در مطلق احکام، فتوای مجتهد است که به حسب بنای ‎ ‎عقلا نسبت به تکالیف خود، ... زیرا مستند مقلد در عمل، اصول حکمی ‎ ‎نیست بلکه مستند او فتوای مجتهد است که نسبت به حکم خدا اماره ‎ ‎محسوب می‌شود. ... با دقت در ادله معلوم ‎ ‎می‌شود، عقلا تنها به این خاطر به فتوای مجتهد عمل می‌کنند که در آن ‎ ‎احتمال خلاف نمی‌دهند و ... ‎ ‎نمی‌شود، پس چرا برای مجتهد جایز است نسبت به مقلدین خود فتوایی ‎ ‎بدهد که مستند به اصل باشد، در صورتی که ادله اصول ... که خودش می‌تواند به آن عمل کند، جایز است ‎ ‎که در این خصوص فتوا بدهد. و همان‌گونه که در صورت وجود اماره ‎ ‎بر حکم کلی ...

تبیین فقهی ثابت و متغیر در شریعت اسلام

‏‏تبیین فقهی ثابت و متغی کتاب و سنّت وجود دارد،‏‎ ‎‏به دست می آورد و آن را در قالب فتوا بیان می کند.‏ ‏‏ج ـ مرحلۀ صدور و اجرای حکم، در این ... به خود‏‎ ‎‏جلب می کند این است که چرا جامعۀ اسلامی علاوه بر فتوای فقیه، به حکمِ‏‎ ‎‏حاکم اسلامی نیز نیاز دارد‏‎[18]‎‏ و ... را تأمین می کند؟ برای پاسخِ‏‎ ‎‏سؤال مذکور، تحلیل حقیقت فتوا و حکم، بیش از هر مطلبی، ضروری به‏‏ ‏‏نظر‏‎ ‎‏می رسد. ... از هر مطلبی، ضروری به‏‏ ‏‏نظر‏‎ ‎‏می رسد. لذا، به تحلیل فتوا و حکم می پردازیم تا بدین وسیله احکام متغیّر، از‏‎ ... به تبیین دارد. مسألۀ «حکم و‏‎ ‎ ‏‏ ‏‏‎[[page 22]]‎‏ ‏ ‏‏فتوا» می باشد.‏ ‏‏1 ـ 2 ـ تحلیل فتوی:‏ ‏‏فتوا عبارت است از ...

ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ماهیت و آثا تعریف حکم حکومتی‏ ‏‏برخی از فقها به تعریف حکم در مقابل فتوا که هر دو از فقیه جامع شرایط معین صادر می شود، پرداخته ... صاحب جواهر ضمن بحثی درباره نقض حکم حاکم، به مقایسه حکم و فتواپرداخته و طی آن تعریفی از حکم ارائه می دهد. وی پس از ... تعریفی از حکم ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار ... از حکم ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار صورت)، می ... ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار صورت)، می گوید: ...

صفحه 1 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >