تعداد 2700 مورد یافت شد

احکام یمین (قسم)

‏‏یمین‏ ‏‏و بر آن حلف و قسم (سوگند) اطلاق می شود و آن سه نوع است: ‏ ‏‏اول ـ ‏‏آن ... از انجام دادن امری یا ترک آن در آینده مانند قول‏‎ ‎‏او: «قسم به خدا البته روزه می گیرم» یا مثلاً «مصرف و کشیدن ... منعقد نمی شود و چیزی‏‎ ‎‏بر آن از گناه یا کفّاره ـ نه بر قسم خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه (شخص قسم‏‎ ‎‏داده ... ـ نه بر قسم خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه (شخص قسم‏‎ ‎‏داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال ... می باشد و بر حنث آن کفّاره مترتب می شود. ‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قسم منعقد نمی شود مگر با لفظ یا چیزی که جای آن بنشیند؛ مانند ...

احکام قسم خوردن

مساله 2670ـ اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم‎ ‎بخورد ... 2670ـ اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم‎ ‎بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً ... را‎ ‎نتواند باید سه روز، روزه بگیرد. مساله 2671ـ قسم چند شرط دارد: اول: کسی که قسم می خورد باید بالغ و ... مساله 2671ـ قسم چند شرط دارد: اول: کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می خواهد راجع به ... باید بالغ و عاقل باشد و اگر می خواهد راجع به مال‎ ‎خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع او را ...

کتاب نذر و قسم

مراد از قسم آن است که سوگند یاد کند که کاری را بکند یا نکند بعد از ... ‎برای آن شرایط و احکامی است. مساله 1 ـ شرط است که قسم با لفظ باشد، و در آدم لال با اشاره نیز صحیح‎ ‎است، ولکن ... و سایر زبانها نیز واقع می شود. مساله 2 ـ شرط است که قسم به خدا باشد چه به ذات مقدس یا به اسمی‎ ‎که برای خدای ... از ذکر آن بدون قرینه، خدا فهمیده‎ ‎نمی شود، پس اگر به این قسم صفات قسم بخورد و مرادش خدا باشد، احتیاط‎ ‎واجب آن است که ... بدون قرینه، خدا فهمیده‎ ‎نمی شود، پس اگر به این قسم صفات قسم بخورد و مرادش خدا باشد، احتیاط‎ ‎واجب آن است که به حکم ...

احکام قسم

‏‏احکام قسم‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قسم به طور صحیح واقع نمی شود و اثری ـ از ... قسم‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قسم به طور صحیح واقع نمی شود و اثری ـ از اسقاط حق یا اثبات ... احوط از آن این است که‏‎ ‎‏به غیر لفظ جلاله، اکتفا نشود. و قسم به غیر خدای متعال مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی‏‎ ‎‏و ... کعبه و غیر این ها صحیح نمی باشد.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین این که قسم خورنده و قسم دهنده هر‏‎ ... 2 ـ ‏‏در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین این که قسم خورنده و قسم دهنده هر‏‎ ‎‏دو مسلمان باشند یا هر دو کافر ...

احکام قسم خوردن

‏‏ ‏ ‏‏احکام قسم خوردن‏ ‏‏ مسأله 2670- اگر قسم بخورد که کاری را ... ‏ ‏‏احکام قسم خوردن‏ ‏‏ مسأله 2670- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد که ... 2670- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد که ‏‎ ‎‏روزه بگیرد،یا دود استعمال نکند،چنانچه ... را نتواند باید سه ‏‎ ‎‏روز،روزه بگیرد.‏ ‏‏مسأله 2671- قسم چند شرط دارد:‏ ‏‏اول:کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و ... بگیرد.‏ ‏‏مسأله 2671- قسم چند شرط دارد:‏ ‏‏اول:کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع به مال ...

مقصد دوم: مقدار قسامه

‏‏مقصد دوم: مقدار قسامه‏ ‏‏و آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بیست و پنج قسم است، بنابر ... آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بیست و پنج قسم است، بنابر اصحّ.‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر مقتول، قومی داشته ... مقتول، قومی داشته باشد که به مقدار قسامه برسد، هر یک، یک قسم‏‎ ‎‏می خورند. و اگر از مقدار آن کم باشند قسم ها بر آن ها ... هر یک، یک قسم‏‎ ‎‏می خورند. و اگر از مقدار آن کم باشند قسم ها بر آن ها تکرار می شود تا قسامه را تکمیل‏‎ ‎‏کنند و ... امتناع‏‎ ‎‏بورزند، مدعی و کسی که موافق او است ـ اگر هست ـ قسم می خورند و بر آن ها تکرار‏‎ ‎‏می شود تا قسامه کامل شود. ...

کتاب نذر و قسم

‏‏ ‏ ‏‏کتاب نذر و قسم‏ ‏‏مراد از قسم آن است که سوگند یاد کند که کاری را بکند ... ‏ ‏‏کتاب نذر و قسم‏ ‏‏مراد از قسم آن است که سوگند یاد کند که کاری را بکند یا نکند بعد از ... ‏‎ ‎‏شرایط و احکامی است.‏ ‏‏ مسأله 1- شرط است که قسم با لفظ باشد،و در آدم لال با اشاره نیز صحیح است،و ‏‎ ... نیز واقع می‌شود.‏ ‏‏ مسأله 2- شرط است که قسم به خدا باشد چه به ذات مقدس یا به اسمی که برای ‏‎ ‎‏خدای ... بدون قرینه،خدا فهمیده نمی‌شود،پس اگر به این قِسم صفات ‏‎ ‎‏قسم بخورد و مرادش خدا باشد،احتیاط واجب آن است که به حکم قسم ...

جواب آن به انکار

‏‏جواب آن به انکار‏ ‏‏م پس اگر بیّنه ای نداشته باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر‏‎ ‎‏حاکم واجب است که آن را به او اعلام ... او اعلام نماید.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏حاکم حق ندارد که منکر را قسم دهد مگر آن که به تقاضای مدعی باشد. و‏‎ ‎‏منکر حق ندارد ... مدعی باشد. و‏‎ ‎‏منکر حق ندارد قبل از تقاضای او، تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این‏‎ ‎‏قسم اعتبار ... تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این‏‎ ‎‏قسم اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی، قسم را ... این‏‎ ‎‏قسم اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی، قسم را اعاده نماید. و همچنین‏‎ ‎‏مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم ...

احکام قسم خوردن

‏‏ ‏ ‏‏احکام قسم خوردن‏ ‏‏ مسأله 2679- اگر قسم بخورد که کاری را ... ‏ ‏‏احکام قسم خوردن‏ ‏‏ مسأله 2679- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد که ... 2679- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد که ‏‎ ‎‏روزه بگیرد،یا دود استعمال نکند،چنانچه ... را نتواند باید سه ‏‎ ‎‏روز،روزه بگیرد.‏ ‏‏مسأله 2680- قسم چند شرط دارد:‏ ‏‏ اول: کسی که قسم می‌خورد باید ... 2680- قسم چند شرط دارد:‏ ‏‏ اول: کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل ‏‎[1]‎‏باشد و از روی قصد و ...

بسم الله الرّحمن الرّحیم سلام علیکم و رحمة الله آیا اصل نمازی که عهد نموده یا سوگند خورده (قسم) واجب می شود، یا خود وفای به عهد و قسم؟باتشکر

بسم الله الرّحمن الرّحیم سلام و رحمة الله آیا اصل نمازی که عهد نموده یا سوگند خورده (قسم) واجب می شود، یا خود وفای به عهد و قسم؟ باتشکر با سلام ... یا سوگند خورده (قسم) واجب می شود، یا خود وفای به عهد و قسم؟ باتشکر با سلام و تحیت طبق فتوای حضرت امام خمینی (س) ... فتوای حضرت امام خمینی (س) اگر چه عمل به متعلق نذر و عهد و قسم واجب است و در صورت مخالفت عمدی موجب کفاره است، ولی حکم ... با نذر یا اجیر شدن یا غیر این‏ها بر خود لازم کند. و این قسم آخرى را جزء نمازهاى واجب شمردن مسامحه است؛ زیرا واجب ...

صفحه 1 از 270 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >