تعداد 223 مورد یافت شد

نیت

‏‏نیّت‏‏ ‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏نیّت عبارت است از قصد انجام ...

نماز مسافر

‏‏نماز مسافر‏ ‏‏بر مسافر واجب است نمازهای چهار رکعتی ...

احکام مسافر

‏‏احکام مسافر‏ ‏‏پیش از این معلوم شد که با محقق شدن ...

چیزهایی که سفر را قطع می ‏کند

‏‏چیزهایی که سفر را قطع می کند‏ ‏‏و آن ها چند امر ...

شرایط صحیح بودن روزه و واجب بودن آن

‏‏شرایط صحیح بودن روزه و واجب بودن آن‏ ‏‏مسأله 1 ـ ...

حکم شک در عدد رکعت ‏های نماز واجب

‏‏حکم شک در عدد رکعت های نماز واجب‏ ‏‏مسأله 1 ـ ...

مسائل متفرقۀ شکیات

‏‏مسائل متفرقه‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر شک کند نمازی را که ...

احکام تقلید

‏‏تقلید‏ ‏‏هر مکلفی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیده، باید ...

نماز احتیاط

‏‏رکعت های (نماز) احتیاط‏‏ ‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏رکعت های ...

صفحه 1 از 23 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >