تعداد 10 مورد یافت شد

آشنایی با مسعود رجوی

در زندان کمیتهِ مشترک با مسعود رجوی، علیرضا ...

تلا‏ش برای شهردار شدن مسعود رجوی

کسانی که اعتقاد به تک بودن داشتند و یا گروههای ...

افراد و گروهها در زندان / عملکرد میثمی

در زندان قصر موضوع جذب مطرح بود. در آن مقطع، ...

برنامه نیروهای مذهبی در زندان اوین

وقتی که به زندان اوین رفتم، دیدم بچه های آنجا ...

درگیری با گارد

وقتی که زندانی داشت آزاد می شد، همه آمدند تا ...

سازمان مجاهدین خلق و مارکسیستها

در داخل زندان چند جریان وجود داشت. یکی از آنها، ...

محکومیت به 5 سال زندان

دادگاه من در سه مرحله تشکیل شد و من را به 5 سال ...

دوستان دوران مبارزه

پس از شرکت در جلسات آقای ساجدی با چند تن از ...

دستگیریها

در قضایای دستگیری ها پدرم از من می خواست تقیه ...