تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 15 صفحه 29

دوستان او که وی را از شیراز می آورده است. سعدی در طول دوران دوری اش از وطن، به شام، روم، مصر و یمن و حجاز هم سفر کرد. به هر حال سعدی پس از بازگشت به ...