تعداد 3 مورد یافت شد

‏‏خوشبختی ملتها در گرو صلاحیت هیأت حاکمه‏

بدبختی و خوشبختی ملتها بسته به اموری است که یکی از مهمات آن ...

آزادی انتخابات موجب انتخاب صالحین

قهراً وقتی یک دولت صالح پیش آمد، مردم را آزاد می گذارند برای ...

مسکن محرومین

مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این ...