تعداد 2 مورد یافت شد

دست‏خط‏ امام درباره گل آقا

اما داستان بعدی، ی مسابقه گذاشت هفتصد اسم آمد پنج تا‎ ‎را انتخاب کردیم، آقای میرمحمدی داد به آقای خامنه ای، روی همه آنها‎ ‎خط کشید. ... میرمحمدی داد به آقای خامنه ای، روی همه آنها‎ ‎خط کشید. میرمحمدی نوشت آقای خامنه ای هیچ کدام از این اسم ها را‎ ... داده بودند، یکی، صحیفه نور [هم] که‎ ‎ضربدر زده بودند و میرمحمدی نوشته بودند که آقا گفتند فقط صحیفه‎ ‎نور. گفتم ...

نمایه ها

اباسفیان 4 10 میدان شهدا 10 میرسلیم، مصطفی 13، 65 میرمحمدی 22 ناطق نوری، علی اکبر 55، 68 نبوی، ...