تعداد 8 مورد یافت شد

نامه به آقاى سید احمد خمینى (عدم دخالت در مسائل مرجعیت)

امام خمینی در نامه ای به سید احمد خمینی ایشان را از دخالت در ...

نامه به آقاى سید احمد خوانسارى (امضاى اعلامیه علیه رژیم)

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد خوانساری از ...

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس (تلاش براى حفظ مجلس و حل مشکلات)

1.امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر تلاش برای ...