تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 502 صفحه 14

کلی از مجلات و روزنامهها را ر خریدهام. Õ خودتان مجلهها و روزنامهها را از کجا میخرید؟ با نشریاتی که به فروش نمیرود و روی دستتان میماند چه ... دستتان میماند چه میکنید؟ شرکتهایی هستند که کارشان توزیع نشریات است. نشریات را آنها برای ما میآورند و در زمان مشخصی ... چه میکنید؟ شرکتهایی هستند که کارشان توزیع نشریات است. نشریات را آنها برای ما میآورند و در زمان مشخصی هم میآیند و ... آن دکه روزنامهفروشی گفته میشود؟ در چنین دکههایی و در کنار نشریات، محصولاتی مانند بیسکویت، آدامس، شکلات، کارت اینترنت و ... و شارژ تلفن هم فروخته میشود، اما شاید قبلاً در دکهها فقط نشریات فروخته میشدهاند. Õ چه تعداد از مشتریهای شما کودکان ...

مجله کودک 502 صفحه 12

این مشتری میرود و چند لحظه بع علاقهام به موضوعات ورزشی است و اگر زمانی بخواهم یکی از نشریات را ورق بزنم یکی از ورزشیهای آن را انتخاب میکنم. Õ در ...

مجله کودک 502 صفحه 13

برگردم. Õ کفشهای من دم در، و میکند. Õ درآمدتان؟ بد نیست. الحمدالله. Õ بعضیها میایستند و نشریات را مفتمفت میخوانند، چقدر ناراحت میشوید؟ ناراحت ...