تعداد 5 مورد یافت شد

میان علمای شیعه بیش از هزار سال نظریه ولایت فقیه مطرح نشده بود یا به عنوان یک شکل حکومتی مطرح نبود. با چه استدلال هایی امام چنین نظریه ای را تدوین ...

در بررسی پرسش بالا بطور فشرده زیر جلب می کنم. 1-اسلام آیینی است که پا به پای عبادات و وظایف فردی، دارای احکام و دستورهای اجتماعی و سیاسی می باشد و ... کوتاهی نفی کند. به همین دلیل همه فقها شیعه تمام یا برخی وظایف امام و حاکم را در دوران غیبت به عهده فقها می دانند و ... مختلف جامعه می باشد می پذیرند. 4- در بین فقها در موارد این وظایف واختیارها و شرایط آن اختلاف وجود دارد. همانند اختلاف ... در دیگر باب ها و مسئله های فقهی وجود دارد، و نپذیرفتن برخی وظایف و اختیارات توسط برخی فقها به معنای نفی ولایت فقیه ... و این مطلب با مراجعه به موارد مختلف همین کتاب که اشاره به وظایف و اختیارات امام و حاکم تایید می شود.5- برخی از فقیهان ...

اصل ولایت فقیه که امروز در قانون اساسی وجود دارد تا چه میزان برگرفته از آرا و دیدگاه های امام خمینی است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ا در زمان غیبت می باشد و همچنین چگونگی ولایت بر همه امور و وظایف رهبر می پردازد و این مطلب نیز در آرا و نظریات امام به ...

تفاوت اصول مربوط به اعمال ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شده در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 در چه مواردی است؟

پس از یک تجربه ده ساله و مسائل و در گذشته «زیر نظر ولایت امر و امامت امت» بود.3- افزایش وظایف و اختیارات، تنظیم روابط سه قوه، نصب و عزل رئیس صدا و ...

نظریه ولایت فقیه امام خمینی با نظریه ولایت فقیه ملا احمد نراقی چه تفاوت و تشابهاتی دارد؟

بررسی دو دیدگاه مرحوم نراقی و دیده می شود، بحث لزوم حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن و وظایف فقها و مردم در اقدام به تشکیل حکومت می باشد که در ...

پایه های مشروعیت حاکم در زمان غیبت، از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی چیست؟

«مشروعیت» در اندیشه سیاسی به م مسئله 1، با تصرف در ترجمه) ایشان فقط جهاد ابتدایی را از وظایف ائمه برای نایبان عام استثنا نموده است.3- امام در آغاز ...