تعداد 3100 مورد یافت شد

هماهنگی و رعایت مقررات در نیروهای مسلح

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

لزوم حفظ نظم در نیروهای مسلح

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

غفلت ننمودن از وسوسه های داخلی

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

آسیب ناپذیری مسلمین در اتحاد با یکدیگر

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

پیروزی در رهایی مستضعفین از اسارت

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

حفظ کشور در گرو اتحاد نیروهای مسلح

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

اقتدار ارتش با پشتوانه ملت

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

ارتش رئوف با مردم و کوبنده در مقابل اجانب

مطابق با صفحات 400 الی 409 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

توصیه چهارگانه امام(س) به پاسداران در مقابله با دشمن درونی و برونی

پرتال امام خمینی(س): امام خمین در جمع پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان‏ در باره وظایف پاسداران در مقابله با دشمن درونی و برونی چهار توصیه ... از جمله آنها؛ ارزشمندترین پاسداری،خطر سوء استفاده از قدرت، وظایف سنگین روحانیون و پاسداران‏،‏ پاسداری از خویشتن خویش ... که روی خط اسلام مشی کنند، کارهایشان کارهای اسلامی باشد. وظایف سنگین روحانیون و پاسداران‏ همان طوری که در طبقه ... روحانی هستیم، شما هم بگویید ما پاسدار، و خدای نخواسته به وظایفی که پاسداران و روحانیون باید عمل بکنند ما یکوقت خدای ...

وظایف و کارکردهای روشنفکران در منظومه فکری امام خمینی(س)

اباذر براری حضرت امام نگا کارکردها برآیند. آگاهی بخشی: امام خمینی یکی از مهمترین وظایف طبقه روشنفکران را تلاش برای آگاه کردن اقشار مختلف مردم ... آگاه نمودن مردم نسبت به خیانت های شاه و دولت را یکی از وظایف روشنفکران می دانستند. امام خطاب به انجمن‏هاى اسلامى ... و مشخص می کند. خدمت به مستضعفین حضرت امام یکی دیگر از وظایف روشنفکران را خدمت به طبقات ضعیف و اقشار مستضعف می داند ...

صفحه 4 از 310 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >