تعداد 3 مورد یافت شد

مبارزه با حکومت فاسد

سیدالشهدا با این فداکاری که کر راه همین است. از قلّت عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی‏ برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که کار را ... از قلّت عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی‏ برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که کار را پیش می ‏برد. ... کار را پیش می ‏برد. افراد ممکن است خیلی زیاد باشند، لکن در کیفیت ناقص باشند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن در ... کیفیت ناقص باشند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز. صحیفه امام، ج‏17، ص: ...

تبلیغ، جهاد خطبا

حضرت سید الشهدا از کار خودش به و باید آنهایی که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت ... که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور ... اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت اینکه قیام در مقابل یک حکومت قلدری که همه جا را در دست ...

عظمت قرآن

بدان ای عزیز که عظمت هر کلام و و یا به عظمت شارح و مبین آن است، و یا به عظمت وقت ارسال و کیفیت آن است. و بعض از این امور ذاتاً و جوهراً در عظمت دخیل ...