تعداد 6 مورد یافت شد

در گفتگو با حضور: استاد حسین ابراهیم اف

در گفتگو با حضور □ استاد حسین ابراهیم اف امام خمینی در ...

عصر اکنون «سرنوشت رمان» و سلمان رشدی

عصر اکنون «سرنوشت رمان» و سلمان رشدی س ــ صابر پیروزی ...

تأثیر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر ادبیات داستانی

تأثیر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر ادبیات داستانی □ ...

نمادگرایی در ادبیات فارسی معاصر

نمادگرایی در ادبیات فارسی معاصر عبدالرضا رادفر خلاصه ی ...

تحول در ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان پس از انقلاب اسلامی

تحول در ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان پس از انقلاب ...

امام خمینی در پنج حوزۀ معرفت سیاسی

امام خمینی در پنج حوزۀ معرفت سیاسی ● سیدعلی قادری بسم ...