کتاب قرارهای تأمین در فقه و اسناد بین‌المللی(با تأکید بر نظر امام خمینی) تألیف دکتر زهرا یوسفی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب قرارهای تأمین در فقه و اسناد بین‌المللی(با تأکید بر نظر امام خمینی) تألیف دکتر زهرا یوسفی در قطع وزیری، 168 صفحه و  با قیمت 260،000ریال در آبان ماه 1397 توسط انتشارات پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول که تحت عنوان کلیات میباشد به سه فصل تقسیم میشود: در فصل اول که شامل دو مبحث میباشد و در هر مبحث به بررسی مفاهیم واژگان کلیدی چون قرارهای تأمین، سند بینالمللی پرداخته و در فصل دوم به بررسی تاریخچه قرارهای تأمین و در فصل سوم انواع قرارهای تأمین تحت دو مبحث که در مبحث اول بازداشت موقت از لحاظ مفهوم، پیشینه، اهداف و ... مورد مطالعه قرار داده و در مبحث دوم به سایر قرارهای جایگزین بازداشت موقت پرداخته که بعد از بیان مفهوم و اصالت جایگزینی در فقه و اسناد بینالمللی و اهداف و پیامدهای آن در گفتارهای مجزا، سپس به بیان انواع آن تحت دو قسم جایگزینهای سنتی و جایگزینهای نوین و نهاد جدیدالتأسیس نظارت قضائی تبیین میشود.

در بخش دوم کتاب، که بحث اصلی آن را شامل میشود، مبانی نظری قرارهای تأمین از دیدگاه فقه و اسناد بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است؛ این بخش در فصل اول به بررسی و ارزیابی مبانی بازداشت موقت به عنوان سختترین قرار تأمین در فقه و اسناد بینالمللی میپردازد و سپس در فصل دوم مبانی سایر قرارهای تأمین را بررسی مینماید. پس از بررسی و اثبات اصل آزادی و عدم جواز بازداشت موقت و ضرورت وجود قرارهای تأمین، در فصل سوم به بیان موارد جواز و استثنا بازداشت موقت پرداخته و فرجام کتاب نیز با نتیجهگیری و منابع و مآخذ خاتمه مییابد.

. انتهای پیام /*