پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ا و ام‍ک‍ان‍ات‌ ای‍ده‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آرای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س))» به قلم "انسیه اس‍لان‍ی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*