‏اگر بنا باشد که انسان به اسم روزه دهان را از مطعومات ببندد و به غیبت‏‎ ‎‏مردم باز کند و شبهای ماه مبارک رمضان ـ که مجالس شب نشینی گرم و‏‎ ‎‏دایر بوده ـ وقت و فرصت بیشتری است، با غیبت، تهمت و اهانت به‏‎ ‎‏مسلمانان به سحر انجامد، چیزی عاید او نمی شود و اثری بر آن مترتب‏‎ ‎‏نمی گردد؛ بلکه چنین روزه داری آداب مجلس مهمانی حق را رعایت‏‎ ‎‏نکرده، حق ولی نعمت خود را ضایع نموده است.

کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، نکاتی از مناجات شعبانیه

. انتهای پیام /*