این از طرفی هنر اسلام است، اسلام این طور مردم را متحول کرده است‏‎ ‎‏که ترس را از دلها برده است و جانها را الهی کرده است و روحها را روحانی کرده است که‏‎ ‎‏بچه های کوچکشان را می آورند کفن می پوشانند و می گویند برای شهادت آمدیم. این‏‎ ‎‏در تاریخ دنیا هیچ سابقه ندارد؛ تمام تاریخ دنیا را شما بگردید این را پیدا نمی کنید که با‏‎ ‎‏این وضع، با این کیفیت، با این ارعاب و ترساندنهای مردم و با این بمباران کردن مناطق ـ‏‎ ‎‏حتی تهران ـ این طور مردم بریزند بیرون که نتواند دیگر کسی بگوید که مردم جنگ‏‎ ‎‏نمی خواهند!

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۲۸۷

. انتهای پیام /*