اگر ما‏‎ ‎‏در تبلیغ قصور کنیم، اگر ما در گفتن و نوشتن شعر و نثر و همۀ نحو نوشتن و گفتن قصور‏‎ ‎‏کنیم، ما مدیون نسلهای آینده هستیم که ممکن بود با نوشته های شما، با نوشته های‏‎ ‎‏نویسندگان عزیز و با اشعار آنها، بیدار بشوند و مطلع بشوند بر اینکه بر این ملتها در این‏‎ ‎‏زمان چه گذشته است و ماها چه تحمل رنج ها کردیم، بلکه آنها درصدد علاج برآیند، و‏‎ ‎‏امروز نیز ما باید درصدد علاج برآییم.‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۱۰

. انتهای پیام /*