‏‏اینها یک مصیبت هایی است که در قرن ما واقع شده است، و مع الأسف مسلمین یعنی‏‎ ‎‏حکومتهای اسلامی بی تفاوت هستند؛ و آنها نمی گذارند که کشورهای خودشان، مردم‏‎ ‎‏عادیشان راجع به اینها صحبت بکنند. واقعاً در یک محیط خفقان این دنیا دارد بسر‏‎ ‎‏می برد

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۱۰۷

. انتهای پیام /*