باید تمامی قدرتها وابرقدرتها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا‏‎ ‎‏آخرین منزل و تا آخرین قطرۀ خون برای اِعلای کلمة الله ایستاده ایم؛ و بر خلاف میل‏‎ ‎‏تمامی آنان، حکومت نه شرقی و نه غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه ریزی خواهیم‏‎ ‎‏نمود. و استکبار جهانی چه زود فراموش کرده است صحنۀ عظیم و تاریخی حضور مردم‏‎ ‎‏در «روز قدس» را که اگر دهها بار هم تکرار بشود، به یاری خداوند مردم ما همان مردمند‏‎ ‎‏و صحنه ها همان صحنه هاست.‏

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۹۹

. انتهای پیام /*