من امیدوارم که شما باز توجه کنید به مسائل، توجه کنید به دنیا، توجه کنید به خودتان،‏‎ ‎‏توجه کنید به قدرت خودتان. نشکنید این قدرت را، گرچه شماها نمی توانید، لکن نباید‏‎ ‎‏یک همچو کاری در ایران بشود. من نمی خواهم دل شما را بشکنم، لکن شما دل ملت ما‏‎ ‎‏را نشکنید، شما دل مسئولین ما را نشکنید، شما هی تندرو و کندرو درست نکنید،‏‎ ‎‏دودستگی ایجاد نکنید، این خلاف اسلام است، خلاف دیانت است، خلاف انصاف‏‎ ‎‏است، نکنید این کارها را.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۶۳

. انتهای پیام /*