‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری ـ دامت برکاته‏

‏     هیچ از دستگاه جبار جنایتکار تعجب نیست که مثل جنابعالی، شخصیت بزرگوار‏‎ ‎‏خدمتگزار به اسلام و ملت را سالها از آزادی ـ ابتدایی ترین حقوق بشر ـ محروم و با‏‎ ‎‏شکنجه های قرون وسطایی با او و سایر علمای مذهب و رجال آزادیخواه رفتار کند.‏‎ ‎‏خیانتکاران به کشور و ملت از سایۀ مثل شما رجال عدالتخواه می ترسند. باید رجال دین و‏‎ ‎‏سیاست دربند باشند تا برای اجانب و بستگان آنان هرچه بیشتر راه چپاول بیت المال و‏‎ ‎‏ذخایر کشور باز باشد. در منطق کارتر و سایر نفتخواران مفتخوار، فضای آزاد یعنی به‏‎ ‎‏زندان کشیدن جناحهای آزادیخواه و استقلال طلب، از علمای روشنفکر مذهبی تا رجال‏‎ ‎‏سیاسی و دانشجویان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و دستگاههای تبلیغاتی؛ و‏‎ ‎‏در این منطق، ترقی و تمدن کشور یعنی وابستگی شریانهای آن از فرهنگ و اقتصاد و‏‎ ‎‏ارتش تا دستگاههای قانونگذاری و قضایی و اجرایی. این برنامه در کشور ما بیش از‏‎ ‎‏پنجاه سال دوران سیاه پهلوی پیاده و مورد عمل بوده و هست.‏

‏     اکنون که ملت غیور ایران با نهضت عظیم اسلامی به پاخاسته و با مشت گره کرده در‏‎ ‎‏مقابل دستگاههای ستمگری و چپاول چون سدی آهنین ایستاده و پایه های بنیادهای آن‏‎ ‎‏یکی پس از دیگری فروریخته یا در حال فروریختن است، بر جناحهای پیشرو از مراجع‏‎ ‎‏عظام و علمای اعلام مذهب و خطبای محترم و مدرسین و دانشمندان تا رجال سیاسی و‏‎ ‎‏روشنفکران دانشگاهها و بازارها و کارمندان محروم و کارگران مظلوم روشنفکر، لازم‏‎ ‎‏است این فرصت الهی را از دست نداده، بی امان جمیع اقشار ملت را به پیش هدایت کنند؛‏

‏و از خواست ملت که برچیده شدن نظام سلطنتی و قطع دست اجانب از دخالت در‏‎ ‎‏مقدرات کشور و از غارتگریها، و قیام جمهوری اسلامی ضامن آزادی و استقلال به‏‎ ‎‏جای رژیم سلطنتیِ منشأ تمام بدبختیها و عقب ماندگیها سرمویی تخلف و عقب نشینی‏‎ ‎‏نکنند، که آن هدر دادن خون جوانان عزیز اسلام و به تباهی کشیدن همه جانبۀ کشور و‏‎ ‎‏کمک به هَدْم احکام، بلکه اساس اسلام است که از اعظم کبایر و بالاترین خیانت است.‏

‏     ما با بودن رژیم حاضر، دموکراسی را هم ـ به فرض محال اگر تأمین گردد ـ‏‎ ‎‏نمی پذیریم. ملت نمی تواند از خون جوانان عزیز خود و خیانتهای چندین ساله صرف‏‎ ‎‏نظر کند. اسلام تکلیف این جانی را معین فرموده. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امام جلد ۴ ص ۲۶۱ - ۲۶۲

. انتهای پیام /*