‏شما باید کوشش کنید همه تان، هر کس در هر وزارتخانه هست باید کوشش کند که‏‎ ‎‏اجزای این وزارتخانه، افرادی که در آن وزارتخانه هست، وضع روحی اش جوری باشد‏‎ ‎‏که با مردم بسازد. مردم باز احساس نکنند که در این وزارتخانه هم وقتی ما بخواهیم‏‎ ‎‏کارمان را به وزیر بدهیم، باید یک مدتی دم در بایستیم و یک مدتی آن مأمور و آن‏‎ ‎‏مأمور و آن مأمور، تا برسانند ما را به آنجا، آنجا هم پشت در بایستیم. نه، این وضع اگر‏‎ ‎‏یک وقت ـ خدای نخواسته ـ دیدید دارد این طور می شود، بدانید که دارید رو به تباهی‏‎ ‎

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۴۴۷‏

. انتهای پیام /*