دانشجوها ذخایر این ملت هستند، مقدرات‏‎ ‎‏مملکت ما در آتیه به دست دانشجویان امروز است، یعنی در هر رشته ای که باشند، در‏‎ ‎‏رشتۀ حقوق باشند یک نحو مقدرات در سایر رشته ها هم شئونات مختلفۀ کشور‏‎ ‎‏در دست دانشجویان است که آتیۀ کشور را آنها باید اداره بکنند چنانچه معلمین‏‎ ‎‏تربیت کننده اشخاصی هستند که آنها باید مقدرات مملکت را به دست بگیرند، یعنی‏‎ ‎‏سعادت یک مملکت کلیدش به دست معلم است و به دست دانشجو.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۲۵۴

. انتهای پیام /*