ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همۀ مسلمین واجب است.‏‎ ‎‏جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است‏‎ ‎‏و نهی از منکر است بر همۀ مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری‏‎ ‎‏که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم. و اگر اشخاصی پیدا می شوند‏‎ ‎‏که خلاف می کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. و مشکلات را‏‎ ‎‏هم تحمل کنیم؛ مشکلاتی که امروز برای ایران هست و برای مملکت جنگزده هست،‏‎ ‎‏این مشکلات باید صبر بشود تا اینکه رفع بشود. شما که امروز کشور را از خودتان‏‎ ‎‏می دانید و دولت را از خودتان می دانید و رئیس جمهور را از خودتان می دانید و ارتش را‏‎ ‎‏از خودتان می دانید و همۀ مصالح کشور را مصلحت خودتان می دانید و هر فسادی که در‏‎ ‎‏کشور واقع بشود نقص برای خودتان می دانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر‏‎ ‎‏چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد، و حق در ایران انجام بگیرد. و‏‎ ‎‏مشکلاتی که در اثر جنگ و در اثر انقلاب و در اثر مخالفت با ابرقدرتها برای مملکت ما‏‎ ‎‏پیش آمده است خودشان صبر کنند، و دوستان خودشان را به صبر سفارش کنند. و ـ ان‏‎ ‎‏شاءالله ـ امیدواریم که این صبر شما هم مورد رحمت الهی واقع بشود و هم فَرَج برای‏‎ ‎‏کشور ما و برای ملت ما حاصل بشود

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۴۷۰

. انتهای پیام /*