به جای اینکه گفته شود که دیگران کجا‏‎ ‎‏رفتند و ما کجا هستیم به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه ورسم‏‎ ‎‏استقلال را زنده نگه دارند. ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آنهمه هنرآفرینی و‏‎ ‎‏اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم. ان شاءالله در شرایط بهتر زمینۀ کافی برای رشد‏‎ ‎‏استعداد و تحقیقات را در همۀ امور فراهم می سازیم. مبارزۀ علمی برای جوانان زنده‏‎ ‎‏کردن روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقتهاست. و اما مبارزۀ عملی آنان در بهترین‏‎ ‎‏صحنه های زندگی و جهاد و شهادت شکل گرفته است. ‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۶

. انتهای پیام /*